Winter Lover ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย ภูชี้ฟ้า 4วัน3คืน บิน Thai Vietjet

Winter Lover ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย ภูชี้ฟ้า 4วัน3คืน บิน Thai Vietjet

ไฮไลท์
เชียงราย | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) | เรียวกังคาเฟ่ | ภูชี้ฟ้า | ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก | ภูชี้ดาว | ภูชี้เดือน | ดอยตุง | ไร่ชาฉุยฟง | วัดท่าตอน | ฮิโนกิแลนด์ | ฝาง | ดอยอ่างขาง | สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง | สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 (ชมซากุระ) | ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล | ดอยม่อนแจ่ม | พระธาตุดอยคำ | จอมทอง | ดอยอินทนนท์ | พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล | พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ | ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม | ตลาดม้ง | น้ำตกวชิรธาร | บ้านถวาย
เริ่มต้น
9,888 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า พัก: ภูชี้ฟ้า(พักห้องละ4 ท่าน หรือ2ท่าน) (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  2

  ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง พัก: ฝาง ( อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น )
 • วันที่

  3

  ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 (ชมซากุระ) - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล– ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่ พัก: เมืองเชียงใหม่ ( อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  4

  พระธาตุดอยคำ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – บ้านถวาย - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาหารเช้า,เที่ยง,---)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
29 ม.ค. 64 - 01 ก.พ. 64 9,888 สอบถาม จองด่วน
11 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 9,888 สอบถาม จองด่วน
25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 9,888 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
- น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
- ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ: (พักที่ภูชี้ฟ้าพักห้องละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่ Double Bed เกือบทั้งหมด หรืออาจเป็นที่พักแบบเต็นท์กระโจม หรือ โดม )
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
- ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท 
- ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ