เชียงใหม่ - พักบนม่อนแจ่ม เต็นท์โดมสีขาว ติดแอร์ - ทุ่งดอกไม้เมืองหนาว - แม่กำปอง บิน Nok Air

เชียงใหม่ - พักบนม่อนแจ่ม เต็นท์โดมสีขาว ติดแอร์ - ทุ่งดอกไม้เมืองหนาว - แม่กำปอง บิน Nok Air

ไฮไลท์
⭐ แม่กำปอง ⭐ ร้านกาแฟระเบียงวิว ⭐ วัดคันธาพฤกษา ⭐ ถนนแม่กำปอง ⭐ ม่อนแจ่ม พักเต็นโดมสีขาว ติดแอร์ ห้องน้ำส่วนตัว ⭐ ม่อนแจ่ม Sky Walk ⭐ ร้าน Jungle De Cafe ⭐ ดอยสุเทพ ⭐ ถนนคนเดินวัวลาย ⭐วัดพระธาตุดอยคำ ⭐ วัดอุโมงค์ ⭐ วัดพระสิงห์ ⭐ ประตูท่าแพ ⭐ วัดเจดีย์หลวง ⭐ กาดวโรรส
เริ่มต้น
7,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเชียงใหม่ • แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา ถนนแม่กำปอง • ม่อนแจ่ม ( - /กลางวัน/ เย็น )
 • วันที่

  2

  ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ดอยสุเทพ • พระธาตุดอยสุเทพ ถนนคนเดินวัวลาย (เช้า/กลางวัน/-)
 • วันที่

  3

  วัดพระธาตุดอยคำ • วัดอุโมงค์ • วัดพระสิงห์ • ประตูท่าแพ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส สนามบินเชียงใหม่ (เช้า/กลางวัน/ - )

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
28 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน
02 ธ.ค. 64 - 04 ธ.ค. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน
09 ธ.ค. 64 - 11 ธ.ค. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน
11 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน
12 ธ.ค. 64 - 14 ธ.ค. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน
16 ธ.ค. 64 - 18 ธ.ค. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน
18 ธ.ค. 64 - 20 ธ.ค. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน
23 ธ.ค. 64 - 25 ธ.ค. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน
26 ธ.ค. 64 - 28 ธ.ค. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน
28 ธ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

image 

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
☑️ น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. 
***เฉพาะพีเรียดราคา 8,999 บาท จะรวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไปกลับ 15 กิโลกรัม**
☑️ โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
☑️ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
☑️ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
☑️ ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
☑️ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 
☑️ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมราคา 400 บาท/เที่ยว (หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน) สำหรับพีเรียดราคา 7,999 บาทไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
❌ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
❌ ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่านวิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ