แม่ฮ่องสอน - ทุ่งดอกบัวตอง - แม่อูคอ - ปางอุ๋ง - ปาย 3 วัน 2 คืน บิน Nok Air

แม่ฮ่องสอน - ทุ่งดอกบัวตอง - แม่อูคอ - ปางอุ๋ง - ปาย 3 วัน 2 คืน บิน Nok Air

ไฮไลท์
⭐ ทุ่งดอกบัวตอง ⭐ดอยแม่อูคอ ⭐ พระธาตุดอยกองมู ⭐ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ⭐ ปางอุ๋ง ⭐ บ้านรักไทย ⭐ ภูโคลน ⭐ สะพานซูตองเป้ ⭐ บ้านจ่าโบ ⭐ ร้านกาแฟ Coffee In Love ⭐ เจดีย์พระธาตุแม่เย็น ⭐ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ ⭐ ถนนคนเดินเมืองปาย ⭐ จุดชมวิวหยุนไหล ⭐ บ้านสันติชล ⭐ วัดน้ำฮู้ ⭐ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ⭐ บ้านสันติชล ⭐ สวนนาหน้าวัด ⭐ กาดวโรรส
เริ่มต้น
6,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ • ทุ่งดอกบัวตองดองแม่อูคอ • พระธาตุดองกองมู • ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (-/ กลางวัน /เย็น)
 • วันที่

  2

  ปางอุ๋ง • บ้านรักไทย • ภูโคลน • สะพานซูตองเป้ • บ้านจ่าโบ • ร้านกาแฟ Coffee In Love เจดีย์พระธาตุแม่เย็น • หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ • ถนนคนเดินเมืองปาย (เช้า/กลางวัน/-)
 • วันที่

  3

  จุดชมวิวหยุนไหล • บ้านสันติชล • วัดน้ำฮู้ • สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย • บ้านสันติชล • สวนนาหน้าวัด • กาดวโรรส • •สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (-/กลางวัน/-)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
12 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 6,999 สอบถาม จองด่วน
13 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 64 6,999 สอบถาม จองด่วน
19 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 6,999 สอบถาม จองด่วน
20 พ.ย. 64 - 22 พ.ย. 64 6,999 สอบถาม จองด่วน
21 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 64 6,999 สอบถาม จองด่วน
26 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 6,999 สอบถาม จองด่วน
27 พ.ย. 64 - 29 พ.ย. 64 6,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วหากเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าเปลี่ยนชื่อ 900 บาท/ท่าน
☑️น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
☑️ โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
☑️ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
☑️ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
☑️ ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
☑️ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 
☑️ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมราคา 400 บาท/เที่ยว (หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน)
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
❌ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
❌ ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ