เที่ยวเบตง.. ล่องใต้เจาะลึก เที่ยวใต้สุดสยาม 3 วัน 2 คืน บิน Nok Air - ขึ้นดอนเมือง ( มี.ค..- พ.ค.64 )

เที่ยวเบตง.. ล่องใต้เจาะลึก เที่ยวใต้สุดสยาม 3 วัน 2 คืน บิน Nok Air - ขึ้นดอนเมือง ( มี.ค..- พ.ค.64 )

ไฮไลท์
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วังยะหริ่ง - ยะลา - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - สตรีทอาร์ต - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์โบราณ - ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแขวนแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - ศาลาประชาคมเบตง - วัดพุทธาธิวาส – ร้านของฝากเมืองเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) - จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง – วัดช้างให้
เริ่มต้น
6,990 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วังยะหริ่ง-ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ
 • วันที่

  2

  ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำพุร้อน-ศาลาประชาคมเบตง
 • วันที่

  3

  วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ป้ายใต้สุดสยาม–ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)-สนามบินเบตง–จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-เบตง–วัดช้างให้-หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1


2-4 มีนาคม 2564        6,990.-
4-6 มีนาคม 2564        7,490.-
6-8 มีนาคม 2564        7,990.-
7-9 มีนาคม 2564        7,490.-
9-11 มีนาคม 2564        6,990.-
11-13 มีนาคม 2564        7,490.-
13-15 มีนาคม 2564        7,990.-
14-16 มีนาคม 2564         7,490.-
16-18 มีนาคม 2564 6,990.-
18-20 มีนาคม 2564 7,490.-
20-22 มีนาคม 2564 7,990.-
21-23 มีนาคม 2564 7,490.-
23-25 มีนาคม 2564 6,990.-
25-27 มีนาคม 2564 7,490.-
27-29 มีนาคม 2564 7,990.-
28-30 มีนาคม 2564 7,490.-
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564   7,490.- 

1-3 เมษายน 2564        7,990.-
3-5 เมษายน 2564        7,990.-
4-6 เมษายน 2564        8,990.-
6-8 เมษายน 2564        8,990.-
8-10 เมษายน 2564 7,990.-
10-12 เมษายน 2564 8,990.-
11-13 เมษายน 2564 9,990.-
13-15 เมษายน 2564 11,990.-
15-17 เมษายน 2564 10,990.-
17-19 เมษายน 2564 7,990.-
18-20 เมษายน 2564 7,990.-
20-22 เมษายน 2564 7,490.-
22-24 เมษายน 2564 7,990.-
24-26 เมษายน 2564 7,990.-
25-27 เมษายน 2564 7,490.-
27-29 เมษายน 2564 7,490.-
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 8,990.-
30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 9,990.- 

1-3 พฤษภาคม 2564 9,990.-
2-4 พฤษภาคม 2564 8,990.-
4-6 พฤษภาคม 2564 7,990.-
6-8 พฤษภาคม 2564 7,490.-
8-10 พฤษภาคม 2564 8,990.-
9-11 พฤษภาคม 2564 8,990.-
11-13 พฤษภาคม 2564 7,990.-
13-15 พฤษภาคม 2564 7,490.-
15-17 พฤษภาคม 2564 7,990.-
16-18 พฤษภาคม 2564 7,490.-
18-20 พฤษภาคม 2564 6,990.-
20-22 พฤษภาคม 2564 7,490.-
22-24 พฤษภาคม 2564 7,990.-
23-25 พฤษภาคม 2564 7,490.-
25-27 พฤษภาคม 2564 8,990.-
27-29 พฤษภาคม 2564 7,490.-
29-31 พฤษภาคม 2564 7,990.-
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 7,490.-

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
- ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 500 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 625 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
-  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาดการประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ