Chiangmai Winter Sakura เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3วัน 2คืน บิน Vietjet Air

Chiangmai Winter Sakura เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3วัน 2คืน บิน Vietjet Air

ไฮไลท์
⭐ เชียงใหม่ ⭐ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ⭐ ฮิโนกิแลนด์ ⭐ สวนส้มธนาธร ⭐ ที่พักฝาง ⭐ ดอยอ่างขาง ⭐ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ⭐ สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 ⭐ ไร่ชา2000 ⭐ ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ⭐ ชมซากูระ ⭐ ดอยสุเทพ ⭐ พระธาตุดอยคำ ⭐ ดอยม่อนแจ่ม ⭐ Sky Walk ม่อนแจ่ม ⭐ สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว ⭐ สวนดอกไม้ I love Flower Farm ⭐ ห้วยตึงเฒ่า
เริ่มต้น
8,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร - ที่พักฝาง ( อาหาร เที่ยง,เย็น )
 • วันที่

  2

  ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง - สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล – ชมซากูระ – ดอยสุเทพ - ที่พักเมืองเชียงใหม่ (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น )
 • วันที่

  3

  พระธาตุดอยคำ - ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาหาร เช้า,เที่ยง)

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ