ฮักนะเจียงฮาย...เที่ยวเชียงราย 4 วัน 2 คืน โดย รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

ฮักนะเจียงฮาย...เที่ยวเชียงราย 4 วัน 2 คืน โดย รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

ไฮไลท์
⭐ เชียงราย ⭐ ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน ⭐ วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น ⭐ สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) ⭐ วัดร่องเสือเต้น ⭐ วัดห้วยปลากั้ง ⭐ ไร่ชาฉุยฟง ⭐ ดอยตุง ⭐ สวนแม่ฟ้าหลวง ⭐ สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ ⭐ ฐานปฏิบัติการดอย ⭐ ช้างมูบ ⭐ บ้านผาฮี้ ⭐ ร้านกาแฟภูผาฮี้ ⭐ ดอยผาหมี ⭐ แม่สาย ⭐ วัดศรีโคมคำ ⭐ กว๊านพะเยา
เริ่มต้น
4,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย
 • วันที่

  2

  เชียงราย – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – พักเชียงราย (เช้า,เที่ยง (บุฟเฟ่ต์),เย็น )
 • วันที่

  3

  ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ – ฐานปฏิบัติการดอย - ช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – แม่สาย – ที่พักเมืองเชียงราย ( เช้า, เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  4

  เชียงราย – พะเยา – วัดศรีโคมคำ – กว๊านพะเยา – กรุงเทพฯ (เช้า, เที่ยง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
30 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 4,900 สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 4,900 สอบถาม จองด่วน
09 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 4,900 สอบถาม จองด่วน
30 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 64 5,900 สอบถาม จองด่วน
31 ธ.ค. 63 - 03 ม.ค. 64 5,900 สอบถาม จองด่วน

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
2. ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
3. ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
5. ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ