ฮูเล ฮูเล ทะเล๊ ภูเก็ต...ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia (PKFD01)

ฮูเล ฮูเล ทะเล๊ ภูเก็ต...ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia (PKFD01)

ไฮไลท์
⭐ วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม ⭐ หาดยะนุ้ย ⭐ แหลมพรหมเทพ ⭐ ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี ⭐ อ่าวมาหยา ⭐ อ่าวปิเละ ⭐ เกาะไข่ ⭐ ตลาดนัดชิลล์วา ⭐ วัดพระใหญ่ ⭐ Three Monkeys Cafe กลางป่า ⭐ ย่านเมืองเก่า Phuket old town ⭐ โกปี๊เตี่ยม ⭐ แยกเยาวราช ⭐ Ma Doo Bua Cafe ⭐ จุดชมวิวเสม็ดนางชี
เริ่มต้น
6,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานภูเก็ต – วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม – หาดยะนุ้ย - แหลมพรหมเทพ ที่พัก: เมืองภูเก็ต (อาหารเย็น)
 • วันที่

  2

  ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ – เกาะไข่ - ตลาดนัดชิลล์วา - ที่พัก: เมืองภูเก็ต พิเศษ!!มื้อเที่ยงบุฟเฟต์บนเกาะพีพี (อาหารเช้า/เที่ยง/--)
 • วันที่

  3

  วัดพระใหญ่ - Three Monkeys Cafe - ย่านเมืองเก่า Phuket old town - โกปี๊เตี่ยม - แยกเยาวราช - Ma Doo Bua Cafe - ร้านของฝาก – จุดชมวิวเสม็ดนางชี – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าอากาศสุวรรณภูมิ (อาหารเช้า/เที่ยง ร้านมิชลินสตาร์/--)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
14 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
☑️ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
☑️ ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
☑️ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
☑️ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
☑️ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
❌ สายการบิน Air Asia ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว
เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว
เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เที่ยว
❌ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
❌ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
❌ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
❌ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
❌ ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ