เที่ยวเชียงใหม่ - แม่กำปอง - น้ำพุร้อน 3 วัน 2 คืน บินโดย Vietjet Air

เที่ยวเชียงใหม่ - แม่กำปอง - น้ำพุร้อน 3 วัน 2 คืน บินโดย Vietjet Air

ไฮไลท์
วัดผาลาด | วัดพระธาตุดอยสุเทพ | วัดพระธาตุดอยคำ | อุทยานหลวงราชพฤกษ์ | เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ | ร่มบ่อสร้าง | หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง | ร้านเครื่องหนัง | เบญจรงค์ขันโตก | วัดศรีสุพรรณ | ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน | วัดพระสิงห์ | วัดเจดีย์หลวง
เริ่มต้น
4,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – โรงแรมที่พัก (อาหาร -/กลางวัน/-)
 • วันที่

  2

  ร่มบ่อสร้าง – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร้านเครื่องหนัง – เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก (อาหาร เช้า/-/ค่ำ)
 • วันที่

  3

  วัดศรีสุพรรณ – ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (อาหาร เช้า/กลางวัน/-)

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
5. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ