เชียงราย - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - ผาฮี้ - ผาหมี - ถ้ำหลวง 3วัน 2คืน บิน Thai Vietjet Air (WE555)

เชียงราย - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - ผาฮี้ - ผาหมี - ถ้ำหลวง 3วัน 2คืน บิน Thai Vietjet Air (WE555)

ไฮไลท์
เชียงราย | ดอยแม่สลอง | พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี | ไร่ชา101 | พักแม่สลอง | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ | ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ | บ้านผาฮี้ | ดอยผาหมี | ถ้ำหลวง | วนอุทยานขุนน้ำนางนอน | ไร่ชาฉุยฟง |วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) | วัดร่องขุ่น |
เริ่มต้น
6,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ132 BKK-CEI 13.30-14.55 ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี - ไร่ชา101 – พักแม่สลอง (อาหารเย็น (อาหารยูนนาน)
 • วันที่

  2

  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ (แถมกาแฟดริป) – ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – ไร่ชาฉุยฟง - พักเชียงราย (อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น)
 • วันที่

  3

  วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องขุ่น – เรียวกังคาเฟ่ - ร้านของฝากนันทวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ท่าอากาศสุวรรณภูมิเที่ยวบิน VZ135 CEI-BKK 19.55-21.20 (อาหารเช้า / เที่ยง )

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
03 ต.ค. 63 - 05 ต.ค. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 8,900 สอบถาม จองด่วน
17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 8,900 สอบถาม จองด่วน
24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
31 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 8,900 สอบถาม จองด่วน
07 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
28 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 63 - 06 ธ.ค. 63 8,900 สอบถาม จองด่วน
05 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 8,900 สอบถาม จองด่วน
12 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 8,900 สอบถาม จองด่วน
19 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 8,900 สอบถาม จองด่วน

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
@ ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม
@ ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
@ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
@ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
@ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
@ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

@ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
@ น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
@ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
@ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
@ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
@ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ