เที่ยวภูเก็ต VIP พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบิน ThaiVietjet Air

เที่ยวภูเก็ต VIP พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบิน ThaiVietjet Air

ไฮไลท์
เที่ยวภูเก็ต VIP พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบิน ThaiVietjet Air ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด - แหลมพรหมเทพ - วัดพระทอง
เริ่มต้น
4,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด - โรงแรมที่พัก 5 ดาว
 • วันที่

  2

  พักผ่อนตามอัธยาศัย – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พัก 5 ดาว อาหาร เช้า/กลางวัน/-
 • วันที่

  3

  พักผ่อนตามอัธยาศัย – ร้านของฝาก – วัดพระทอง – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 6,499 สอบถาม จองด่วน
17 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
18 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
19 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 6,499 สอบถาม จองด่วน
24 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
25 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
26 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 6,499 สอบถาม จองด่วน
01 ก.ย. 63 - 03 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
02 ก.ย. 63 - 04 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
04 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 6,499 สอบถาม จองด่วน
07 ก.ย. 63 - 09 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
08 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
09 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 6,499 สอบถาม จองด่วน
14 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
15 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
16 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 6,499 สอบถาม จองด่วน
21 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
22 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
23 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 6,499 สอบถาม จองด่วน
28 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 4,999 สอบถาม จองด่วน

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
5. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ 879-7-02864-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ