เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ พักภูเรือ 4วัน 2คืน

เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ พักภูเรือ 4วัน 2คืน

ไฮไลท์
พักภูเรือ 1 คืน เชียงคาน 1 คืน เขาค้อ จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ | คิงคองเขาค้อ | ไร่ GB | ทุ่งกังหันลม | พระธาตุผาซ่อนแก้ว | พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ | ภูทับเบิก จ.เลย | พระธาตุศรีสองรัก | ภูเรือ | วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดป่าห้วยลาด | อ.เชียงคาน | วัดศรีคุณเมือง | วัดพระบาทภูควายเงิน | แก่งคุดคู้ | ถนนคนเดินเชียงคาน | ตักบาตรข้าวเหนียว | ตลาดเช้าเชียงคาน |หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ | บ้านนาป่าหนาด | บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือ สกายวอล์คเชียงคาน | Crystal Box Coffee ไร่กำนัลจุล
เริ่มต้น
5,555 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ง วัฒนะ เวลา 23.00น.
 • วันที่

  2

  จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - คิงคองเขาค้อ - ไร่ GB ทุ่งกังหันลม - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก - จ.เลย - พระธาตุศรีสองรัก - ที่พักภูเรือ (อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น)
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - อ.เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน (อาหารเช้า / เที่ยง /-)
 • วันที่

  4

  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด - บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือ สกายวอล์คเชียงคาน - Crystal Box Coffee - ไร่กำนัลจุล (อาหารเที่ยง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
02 ต.ค. 63 - 05 ต.ค. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
09 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 5,555 สอบถาม จองด่วน
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
30 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 5,555 สอบถาม จองด่วน
06 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 5,555 สอบถาม จองด่วน
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 5,555 สอบถาม จองด่วน
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
09 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน
18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 6,555 สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP
@ ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
@ ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
@ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
@ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
@ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
@ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

@ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
@ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
@ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
@ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
@ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ