นะ ณ น่าน น่าน ปัว สกาด หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน โดยรถตู้ VIP

นะ ณ น่าน น่าน ปัว สกาด หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน โดยรถตู้ VIP

ไฮไลท์
เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว | ภูเขาหินปูน | พิษณุโลก | แคมป์หมาบ้าใจดี (ทานเที่ยง) | ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน | จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง | ถนนหมายเลข 3 | ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน | บ่อเกลือโบราณ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 | ปัว | ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 | สกาดดีโฮมสเตย์ | วัดภูเก็ต | ลําดวนผ้าทอ | กาแฟไทลื้อ | ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ | วัดศรีมงคล (ก๋ง) | วัดภูมินทร์ | อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | ศาลหลักเมือง | วัดพระธาตุแช่แห้ง | วัดพระธาตุเขาน้อย
เริ่มต้น
6,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 06.00 น. – เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน พิษณุโลก - แคมป์หมาบ้าใจดี (ทานเที่ยง) - จังหวัดน่าน – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ที่พัก: เมืองน่าน ( อาหาร เที่ยง/--)
 • วันที่

  2

  เมืองน่าน – จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 – ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 – ปัว ที่พัก: ปัว ( อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น )
 • วันที่

  3

  ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต – ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) – ปัว ที่พัก: ปัว (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  4

  ปัว - วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – กรุงเทพฯ ( อาหารเช้า/เที่ยง/--- )

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
22 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
29 ม.ค. 64 - 01 ก.พ. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
05 ก.พ. 64 - 08 ก.พ. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
12 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
26 ก.พ. 64 - 01 มี.ค. 64 7,900 สอบถาม จองด่วน
05 มี.ค. 64 - 08 มี.ค. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
12 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
26 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ 2ชั้น
ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
ค่าที่พัก 3คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท 
ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ