มหัศจรรย์...เชียงคาน หนองคาย อุดรธานี เลย (คำชะโนด-เชียงคาน) 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้

มหัศจรรย์...เชียงคาน หนองคาย อุดรธานี เลย (คำชะโนด-เชียงคาน) 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้

ไฮไลท์
ไหว้ปู่ย่า ลอดท้องพญานาค คำชะโนด | วัดป่าภูก้อน | สวนหินผางาม | ปั่นจักรยานริมฝั่งโขง | เมนูพิเศษ! ข้าวเปียกเส้นเชียงคาน ข้าวจี่ปาเต้
เริ่มต้น
7,299 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - อุดรธานี - วัดศิริสุทโธ - วังนาคินทร์ - ป่าคำชะโนด (SET BOX/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  2

  วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  3

  ภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - สวนผาหินงาม - คุนหมิงเมืองเลย - กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
09 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 7,599 สอบถาม จองด่วน
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 7,799 สอบถาม จองด่วน
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 7,599 สอบถาม จองด่วน
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 7,299 สอบถาม จองด่วน
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 7,599 สอบถาม จองด่วน
05 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 7,799 สอบถาม จองด่วน
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 7,799 สอบถาม จองด่วน
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 7,599 สอบถาม จองด่วน
30 ธ.ค. 63 - 01 ม.ค. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน
31 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 64 7,999 สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
@ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
@ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
@ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 
@ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

@ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
@ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
@ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
@ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ