หรอยแรง! นอนเขื่อน ขอพรไอ้ไข่ สุราษฎร์ - นครศรี นอนแพ 3วัน 2คืน บิน Air ASia (FD)

หรอยแรง! นอนเขื่อน ขอพรไอ้ไข่ สุราษฎร์ - นครศรี นอนแพ 3วัน 2คืน บิน Air ASia (FD)

ไฮไลท์
เที่ยว 2 จังหวัดสุดคุ้ม! สุราษฎร์ธานี นอนแพเขื่อนเชี่ยวหลาน | เยือนนครศรี สายมู ไม่พลาด | ขอพรไอ้ไข่เสริมดวง “เสริมดวงรวยตลอดปี” | สะพานแขวนวัดเขาพัง | เขื่อนเชี่ยวหลาน | แพภูผาวารี | วัดเจดีย์ไอ้ไข่ | วัดนางพระยา อ.ขนอม | สะพานไม้อ่าวเตล็ด | วัดมหาธาตุวรวิหาร | ศาลหลักเมือง
เริ่มต้น
7,888 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – สะพานแขวนวัดเขาพัง – เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพภูผาวารี ( อาหาร เที่ยง,เย็น )
 • วันที่

  2

  แพภูผาวารี – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดนางพระยา – อ.ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด (อาหารเช้า ,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  3

  วัดมหาธาตุวรวิหาร – ศาลหลักเมือง – แวะซื้อของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช –ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาหารเช้า ,เที่ยง(ขนมจีนเมืองคอน) )

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
05 ก.ย. 63 - 07 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
03 ต.ค. 63 - 05 ต.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
31 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
07 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
28 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
05 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
12 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
19 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
26 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 9,888 สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
@ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
@ ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
@ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
@ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
@ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
@ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

@ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
@ น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 360 บาทต่อเที่ยว
@ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
@ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
@ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
@ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ 879-7-02864-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ