เชียงใหม่ เหนือเมฆ … พักบนม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว วัดพระธาตุดอยคำ

เชียงใหม่ เหนือเมฆ … พักบนม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว วัดพระธาตุดอยคำ

ไฮไลท์
วัดพระธาตุดอยคำ, ร้านอุตสาชงที่บ้าน, แม่กำปอง, พักบนม่อนแจ่ม, Sky Walk ม่อนแจ่ม, สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว, ห้วยตึงเฒ่า, วัดต้นเกว๋น, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ถนนคนเดินท่าแพ, ร้านโกเหน่ง, วัดศรีสุพรรณ, บ้านข้างวัด, One Nimman, ถนนนิมมานเหมินทร์, ตลาดวโรรส
เริ่มต้น
6,888 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง - เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3445 07.30-08.45 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ - ร้านอุตสาชงที่บ้าน - แม่กำปอง – The Giant Chiangmai – ม่อนแจ่ม (เที่ยง /เย็น (หมูกระทะ)
 • วันที่

  2

  ม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดินท่าแพ (อาหารเช้า / เที่ยง)
 • วันที่

  3

  ร้านโกเหน่ง – วัดศรีสุพรรณ - บ้านข้างวัด - One Nimman – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวโรรส – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 (อาหารเช้า / เที่ยง (ข้าวซอย)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
04 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
02 ต.ค. 63 - 04 ต.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
09 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
06 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 63 - 06 ธ.ค. 63 8,888 สอบถาม จองด่วน
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 7,888 สอบถาม จองด่วน
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 9,888 สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
@ ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
@ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
@ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
@ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
@ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

@ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
@ ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท
@ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
@ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
@ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
@ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ 879-7-02864-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ