เจาะลึก เบตง - ทะเลหมอกอันเยอร์เวง ครบสูตร บิน Air Asia (FD) - ขึ้นดอนเมือง (มิ.ย.-ก.ค.64)

เจาะลึก เบตง - ทะเลหมอกอันเยอร์เวง ครบสูตร บิน Air Asia (FD) - ขึ้นดอนเมือง (มิ.ย.-ก.ค.64)

ไฮไลท์
⭐ วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด ⭐ สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง ⭐ เบตง ⭐ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ⭐ สตรีทอาร์ต ⭐ หอนาฬิกา ⭐ ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ⭐ ไนท์บาซ่าเบตง ⭐ อัยเยอร์เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ⭐ สะพานแตปูซู ⭐ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ⭐ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 ⭐ อุโมงค์ปิยะมิตร ⭐ บ่อน้ำร้อนเบตง ⭐ วัดพุทธาธิวาส ⭐ ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม ⭐ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี ⭐ ตลาดกิมหยงหาดใหญ่
เริ่มต้น 8,990
6,990 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ต - หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - ไนท์บาซ่าเบตง พักเมืองเบตง (อาหารเที่ยง/--)
 • วันที่

  2

  เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส -ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม พักเมืองเบตง (อาหาร เช้า/เที่ยง (ปลานิลสายน้ำไหล,ผัดผักน้ำ)/เย็น(ไก่เบตง,เคาหยก)
 • วันที่

  3

  เบตง – ยะลา - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี – หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาหารเช้า (ติ่มซำ) / เที่ยง)

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

image

#มั่นใจมาตรฐานความสะอาด  และปลอดภัยทุกขั้นตอน ตามมาตรการป้องกันโควิคของสาธารณะสุข มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากป้องกัน มีเจลฆ่าเชื้อบริการตามจุดต่างๆ 

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

☑️ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
☑️ ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
☑️ กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
☑️ กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
☑️ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
☑️  ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
☑️ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
☑️ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌  ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
❌ สายการบิน Air Asia ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
 - เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว  เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
- เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว  เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
❌ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
❌ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
❌ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
❌ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
❌ ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท 


วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ