แพคเกจเกาะกูด 3วัน 2คืน ออกจาก กทม. โดยรถตู้ VIP (รวมโรงแรม+รถ+เรือ)

แพคเกจเกาะกูด 3วัน 2คืน ออกจาก กทม. โดยรถตู้ VIP (รวมโรงแรม+รถ+เรือ)

ไฮไลท์
แพคเกจเกาะกูด 3วัน 2คืน ออกจาก กทม. โดยรถตู้ VIP (รวมโรงแรม+รถ+เรือ)
เริ่มต้น
3,799 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี – เดินทางสู่จังหวัดตราด – ท่าเรือแหลมศอก – ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด - ที่พักแรม ที่พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่

  2

  อิสระพักผ่อน เที่ยวเกาะกูดตามอัธยาศัย หรือเลือกแพคเกจสุดคุ้ม!!! Option กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ทำซาชิมิ ที่พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort (อาหารเช้า)
 • วันที่

  3

  เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลัด – ท่าเรือแหลมศอก – กลับกรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
23 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
01 พ.ค. 64 - 03 พ.ค. 64 4,999 สอบถาม จองด่วน
02 พ.ค. 64 - 04 พ.ค. 64 4,999 สอบถาม จองด่วน
07 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
08 พ.ค. 64 - 10 พ.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
14 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
21 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
28 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

image


รวมรถจาก กรุงเทพฯ  ไปเลยนะคะ  สะดวกมากๆ 

หากไม่ต้องการรถจาก กรุงเทพฯ  ไม่สามารถลดราคาได้นะคะ

☑️ 26-28 มี.ค. 64  ราคา 3,799.-ต่อ คน ( พัก The Sunshine Resort)

☑️  2-4 / 4-6 / 10-12 เม.ย. 64  ราคา  3,999.- ต่อ คน ( พัก  Mark House Bungalow)

☑️ 13-15 เม.ย.64  ราคา  4,999.- ต่อ คน  (พัก  Neverland Resort)

☑️ 15-17 เม.ย. / 23-25 เม.ย.64  ราคา 4,999.- ต่อ คน (พัก  S Beach Resort)

☑️  1-3 พ.ค./ 2-4 พ.ค.64  ราคา 4,999.- ต่อ คน (พัก คลองหินบีช รีสอร์ท/เทียบเท่า) 

☑️ 7-9 / 8-10 / 14-16  / 21-23 / 28-30 พ.ค.64 ราคา  3,999.- ต่อ คน (พัก The Sunshine Resort/ S Beach Resort/เทียบเท่า)

1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่ารถตู้ปรับอากาศ
☑️ ค่าบริการคนขับรถและค่าน้ำมัน
☑️ ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
☑️ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น 
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌  ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
❌  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
❌  ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
❌  ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
❌  ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ