เที่ยวหลีเป๊ะสุดคุ้ม แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครืื่องบิน ที่พัก รถ เรือ ดำน้ำ ไกด์ อาหาร) พิเศษ! พักริมหาด

เที่ยวหลีเป๊ะสุดคุ้ม แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครืื่องบิน ที่พัก รถ เรือ ดำน้ำ ไกด์ อาหาร) พิเศษ! พักริมหาด

ไฮไลท์
สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม - เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่
เริ่มต้น
9,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
 • วันที่

  2

  เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม
 • วันที่

  3

  เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
02 พ.ค. 64 - 04 พ.ค. 64 11,999 สอบถาม จองด่วน
04 พ.ค. 64 - 06 พ.ค. 64 9,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ - หาดใหญ่ ( สายการบินนกแอร์ )
☑️ แถมฟรี!! น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. 
☑️ คนขับ + รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
☑️ ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
☑️ ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
☑️ กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับห้องพักเป็นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับเป็นห้อง TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน ต้องพักเป็นห้อง TRP  เท่านั้น 
☑️ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ 
☑️ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่าทิปไกด์ ( 300/คน/ทริป) 
❌ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
❌ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป
❌ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ