ทัวร์เกาะกูด มัน Good มาก 3วัน 2คืน ออกจาก กทม. โดยรถตู้ VIP

ทัวร์เกาะกูด มัน Good มาก 3วัน 2คืน ออกจาก กทม. โดยรถตู้ VIP

ไฮไลท์
เดินทางสู่จังหวัดตราด – ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า – หาดคลองเจ้า – สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ทำซาซิมิ เกาะกูด – บ้านแหลมศอก – วัดอ่าวสลัด – อนุสรณ์สถานราชนาวี – ประภาคารแหลมงอบ จุดชมวิวสุดตะวันออก
เริ่มต้น
5,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี – เดินทางสู่จังหวัดตราด – ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า – หาดคลองเจ้า – รีสอร์ท ที่พักแรม (เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  2

  สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ทำซาซิมิ (เช้า,เที่ยง,--)
 • วันที่

  3

  เกาะกูด – บ้านแหลมศอก – วัดอ่าวสลัด – อนุสรณ์สถานราชนาวี – ประภาคารแหลมงอบ จุดชมวิวสุดตะวันออก – ร้านของฝาก - กรุงเทพ (เช้า,--,--)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
05 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64 5,999 สอบถาม จองด่วน
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 5,999 สอบถาม จองด่วน
19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 5,999 สอบถาม จองด่วน
26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 5,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่ารถตู้ปรับอากาศ
☑️ ค่าบริการคนขับรถและค่าน้ำมัน
☑️ ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
☑️ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
☑️ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
☑️ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

❌ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
❌ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
❌ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
❌ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 
❌ ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ