เที่ยวนราธิวาส สุไหงโกลก สุคิริน ตากใบ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia

เที่ยวนราธิวาส สุไหงโกลก สุคิริน ตากใบ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia

ไฮไลท์
10th Coffee Bar - อุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี - น้ำตกปาโจ ใบไม้สีทอง - หาดบ้านทอน เรือกอและ - พักนราธิวาส - ตลาดเช้านราธิวาส - สุคิริน - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 – (OPTION: ล่องแก่งต้นน้ำสายบุรี ) - สุไหงโก-ลก – ถ่ายรูปStreet Art - สถานีรถไฟสุไหงโกลก – อำเภอตากใบ – สะพานคอยร้อยปี - วัดชลธาราสิงเห - หาดนราทัศน์ - มัสยิดวาดีลฮูเซ็น มัสยิด300ปี
เริ่มต้น
8,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนราธิวาส - 10th Coffee Bar - อุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี - น้ำตกปาโจ ใบไม้สีทอง - หาดบ้านทอน เรือกอและ พักนราธิวาส (อาหาร /--/เที่ยง/เย็น )
 • วันที่

  2

  ตลาดเช้านราธิวาส - สุคิริน - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 – (OPTION: ล่องแก่งต้นน้ำสายบุรี ) - สุไหงโก-ลก – ถ่ายรูปStreet Art - สถานีรถไฟสุไหงโกลก – อำเภอตากใบ – สะพานคอยร้อยปี - วัดชลธาราสิงเห พักนราธิวาส (อาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น )
 • วันที่

  3

  หาดนราทัศน์ - มัสยิดวาดีลฮูเซ็น มัสยิด300ปี - ท่าอากาศยานนราธิวาส – ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาหาร เช้า /--/--)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
23 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน
28 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน
30 ม.ค. 64 - 01 ก.พ. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน
04 ก.พ. 64 - 06 ก.พ. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน
06 ก.พ. 64 - 08 ก.พ. 64 8,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย  
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 
ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ