แดงชมพู... ภูหินร่องกล้า ซากุระ ภูลมโล เลย 2 วัน 1 คืน พักเชียงคาน 1 คืน โดยรถตู้ VIP

แดงชมพู... ภูหินร่องกล้า ซากุระ ภูลมโล เลย 2 วัน 1 คืน พักเชียงคาน 1 คืน โดยรถตู้ VIP

ไฮไลท์
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินปุ่ม - ลานหินแตก – ใบเมเปิ้ล โรงเรียนการเมืองทหาร – ซากุระเมืองไทย พญาเสือโคร่ง ภูลมโล – เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน - ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน – แก่งคุดคู้ - Sky Walkเชียงคาน - อ.ภูเรือ - เทอโมมิเตอร์ยักษ์ - ต้นคริสต์มาสภูเรือ
เริ่มต้น
2,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 22.00น. – ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย
 • วันที่

  2

  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินปุ่ม ลานหินแตก – ใบเมเปิ้ล โรงเรียนการเมืองทหาร – ซากุระเมืองไทย พญาเสือโคร่ง ภูลมโล – เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน พักเชียงคาน (อาหารเช้า/ เที่ยง /---)
 • วันที่

  3

  ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน – แก่งคุดคู้ - Sky Walkเชียงคาน - อ.ภูเรือ - เทอโมมิเตอร์ยักษ์ - ต้นคริสต์มาสภูเรือ - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า / เที่ยง /---)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
26 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
02 ก.พ. 64 - 04 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
05 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
09 ก.พ. 64 - 11 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
16 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
25 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 2,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP
ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
ค่าที่พัก 1คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม)
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 
ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ