เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ (พักเชียงคาน 1 คืน บึงกาฬ 1 คืน) รถตู้ VIP

เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ (พักเชียงคาน 1 คืน บึงกาฬ 1 คืน) รถตู้ VIP

ไฮไลท์
⭐ เขาค้อ ⭐ ทุ่งกังหันลม ⭐ ไร่ GB ⭐ ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ ⭐ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ⭐ Sky Walk เชียงคาน ⭐ ถนนคนเดินเชียงคาน ⭐ ตักบาตรข้าวเหนียว ⭐ แก่งคุดคู้ ⭐ หนองคาย ⭐ วัดผาตากเสื้อ Sky Walk ⭐ วัดหินหมากเป้ง Sky Walk ⭐ วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส ⭐วัดไทยโพนพิสัย ⭐ วัดอาฮง ⭐ บึงกาฬ ⭐ ภูสิงห์ ⭐ หินสามวาฬ ⭐ น้ำตกถ้ำพระ ⭐ ร้านของฝาก
เริ่มต้น
3,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  จุดนัดหมายปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB -ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ -พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน (อาหาร เที่ยง )
 • วันที่

  2

  ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส -วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง -บึงกาฬ ( อาหาร เช้า /เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  3

  บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ ( อาหาร เช้า )

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
13 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
15 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
23 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
05 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน
19 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 3,999 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

image

#มั่นใจมาตรฐานความสะอาด  และปลอดภัยทุกขั้นตอน ตามมาตรการป้องกันโควิคของสาธารณะสุข มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากป้องกัน มีเจลฆ่าเชื้อบริการตามจุดต่างๆ 

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
☑️ ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
☑️ กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
☑️ กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ
☑️ ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
☑️ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
☑️ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 
☑️ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
❌ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
❌ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
❌ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
❌ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 


วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ