เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air

เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air


⭐เมืองดานัง ⭐วัดหลินอึ๋ง ⭐ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ⭐บานาฮิลล์ ⭐ สะพานมือทองคำ ⭐งฮอยอัน ⭐ สมาคมฟุกเกี๋ยน ⭐ สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน ⭐หมู่บ้านกั๊มทาน ⭐ นั่งเรือกระด้งกั๊มทาน ⭐ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ⭐ เมืองดานัง ⭐ สวนเอเปค ⭐ โบสถ์สีชมพู ⭐ ตลาดฮาน ⭐ ชายหาดหมีเค ⭐ สะพานมังกร ⭐ สะพานแห่งความรัก
13,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ - สะพานมือทองคำ – อิสระเที่ยวบนบานาฮิลล์ (อาหาร เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  2

  อิสระเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สมาคมฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน (อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  3

  เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง – สวนเอเปค – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - ชายหาดหมีเค – สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก ( อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  4

  เมืองดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ( อาหาร เช้า )

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 13,888 - - - - - สอบถาม
14 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66 14,888 - - - - - สอบถาม
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 14,888 - - - - - สอบถาม
14 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66 13,888 - - - - - สอบถาม
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 13,888 - - - - - สอบถาม
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 13,888 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน