พักบาน่าฮิลล์ - Banahill เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บินหรู Bangkok Airways

พักบาน่าฮิลล์ - Banahill เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บินหรู Bangkok Airways


⭐ เมืองเว้ ⭐ เจดีย์เทียนมู่ ⭐ พระราชวังเว้ ⭐ นั่งสามล้อซิโคล่ ⭐ ตลาดดองบา ⭐ ล่องเรือแม่น้ำหอม ⭐ พระราชวังอันดินห์ ⭐ Incense Village ⭐ นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ ⭐ วัดลินห์อึ๋ง ⭐ คาเฟ่ Son Tra Marina ⭐ หมู่บ้านกั๊มทาน ⭐ นั่งเรือกระด้ง ⭐ เมืองโบราณฮอยอัน ⭐ ช้อปปิ้งตลาดฮาน
15,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Bangkok Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม (-/บั๋นหมี่/เย็น)
 • วันที่

  2

  พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  3

  วัดลินห์อึ๋ง • คาเฟ่ Son Tra Marina • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  4

  ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 17,999 - - - - - สอบถาม
02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
03 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 19,999 - - - - - สอบถาม
09 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
30 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 15,999 - - - - - สอบถาม
05 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
06 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 20,999 - - - - - สอบถาม
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 22,999 - - - - - สอบถาม
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 15,999 - - - - - สอบถาม
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 17,999 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน