เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน 4 วัน 3 คืน บิน Thai Smiles

เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน 4 วัน 3 คืน บิน Thai Smiles


⭐เมืองกาฐมาณฑุ ⭐ จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ⭐ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง ⭐ เมืองภักตะปูร์ ⭐ จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ ⭐เมืองนากาก็อต ⭐ชมพระอาทิตย์ขึ้น ⭐เมืองปาทัน ⭐ จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ⭐ ย่านถนนทาเมล ⭐ ปศุปฏินารถ ⭐ มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
25,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Smile
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง (อาหารเย็น)
 • วันที่

  2

  เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต (อาหารเช้า , กลางวัน , เย็น)
 • วันที่

  3

  เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น)
 • วันที่

  4

  สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย (อาหารเช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 25,990 - - - - - สอบถาม
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 25,990 - - - - - สอบถาม
29 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 25,990 - - - - - สอบถาม
08 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 27,990 - - - - - สอบถาม
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 29,990 - - - - - สอบถาม
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 27,990 - - - - - สอบถาม
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 29,990 - - - - - สอบถาม
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 29,990 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน