เที่ยวมองโกเลีย ดินแดนเจงกีสข่าน สกีรีสอร์ท อูลานบาตอร์ พักกระโจม 1 คืน (5 วัน 3 คืน) บิน Mongkolia Airlines

เที่ยวมองโกเลีย ดินแดนเจงกีสข่าน สกีรีสอร์ท อูลานบาตอร์ พักกระโจม 1 คืน (5 วัน 3 คืน) บิน Mongkolia Airlines


⭐ พักกระโจม 1 คืน สไตล์มองโกเลีย ⭐ กรุงอูลานบาตอร์ ⭐ วัดกันดันเทชีชินเล็น ⭐ อนุสาวรีย์สามข่าน ⭐ จตุรัสซุคบาตาร์ ⭐ พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว ⭐ อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น ⭐ อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ⭐ อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค ⭐ ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) ⭐ สุนัขลากเลื่อน ⭐ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ⭐ สกีรีสอร์ท (รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเข้าลานสกีแล้ว)
43,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Mongolian Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร์
 • วันที่

  2

  สนามบินอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรัสซุคบาตาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น (อาหารเช้า , เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  3

  อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน (อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  4

  อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท (รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเข้าลานสกีแล้ว) (อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  5

  ร้านค้าปลอดภาษี – สนามบินอูลานบาตอร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (อาหารเช้า, เที่ยง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 47,990 - - - - - สอบถาม
31 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66 49,990 - - - - - สอบถาม
21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 43,990 - - - - - สอบถาม
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 43,990 - - - - - สอบถาม
04 มี.ค. 66 - 08 มี.ค. 66 47,990 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน