ทัวร์ตุรกี ทรอย อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ 8 วัน 5 คืน บินหรู Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี ทรอย อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ 8 วัน 5 คืน บินหรู Turkish Airlines


⭐ สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ⭐ ฮิปโปโดม Hippodrome ⭐ ตลาดเครื่องเทศ Spice Market ⭐ จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ⭐ วิหารซันตาโซเฟีย Santa Sophia ⭐ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย Troy Horse ⭐ เกาะกุนดา Cunda Island ⭐ เมืองคูซาดาซี Kusadasi ⭐ บ้านของพระแม่มารี House of Virgin Mary ⭐ เมืองเอฟฟิซุส Ephesus ⭐ ห้องอาบน้ำโบราณ Roman bath ⭐ ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle ⭐ เมืองโบราณเฮียราโพลิส Hierapolis ⭐ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village ⭐ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum ⭐ คาราวานสไลน์ ⭐ สุลต่านฮานี ⭐ Pottery Shop ⭐ โชว์ระบำหน้าท้อง ⭐ เมืองคัปปาโดเกีย ⭐ Option ขึ้นบอลลูนหรือนั่งรถJeep⭐ นครใต้ดินชาดัค ⭐ จุดชมวิวหุบเขาเดฟเร่นและหุบเขาอุซิซาร์ ⭐ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley ⭐ ปล่องไปนางฟ้า Fairy Chimneys
39,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Turkish Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • วันที่

  2

  สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque – ฮิปโปโดม Hippodrome – ตลาดเครื่องเทศ Spice Market – จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ( อาหาร เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  3

  วิหารซันตาโซเฟีย Santa Sophia – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย Troy Horse – เกาะกุนดา Cunda Island ( อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  4

  เมืองคูซาดาซี Kusadasi - ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – บ้านของพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองเอฟฟิซุส Ephesus – ห้องอาบน้ำโบราณ Roman bath (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  5

  ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle - เมืองโบราณเฮียราโพลิส Hierapolis – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  6

  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum - คาราวานสไลน์ สุลต่านฮานี - Pottery Shop - โชว์ระบำหน้าท้อง ( อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  7

  เมืองคัปปาโดเกีย - Option ขึ้นบอลลูนหรือนั่งรถJeep – โรงงานทอพรม - นครใต้ดินชาดัค - จุดชมวิวหุบเขาเดฟเร่นและหุบเขาอุซิซาร์ – ร้านจิวเวอร์รี่ – หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley – ปล่องไปนางฟ้า Fairy Chimneys – บินภายในประเทศสู่ท่าอากาศยานอิสตันบูล (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
14 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 39,888 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔️ ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
✔️ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน 
(ในกรณีมีงานแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
✔️ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง
✔️ค่ารถตลอดรายการทัวร์
✔️ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
✔️เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✔️ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 8 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หากน้ำหนักเกินท่านจะต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
✔️ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
   ไม่รวมประกันสุขภาพ 
✔️ ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรือ     2,600 บาท ตลอดทริปการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน