เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน - ภูเขาไฟฟูจิ - ออนเซ็น บิน Air Asia X

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน - ภูเขาไฟฟูจิ - ออนเซ็น บิน Air Asia X


⭐ วัดนาริตะซัน ⭐ ชินโชจิ ⭐ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ⭐ หุบเขาโอวาคุดานิ ⭐ Gotemba Premium outlet ⭐ ที่พักออนเซ็น ⭐ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก ⭐ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5 ⭐ สวนโออิชิ ปาร์ค ⭐ JTC Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี ⭐ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ⭐วัดอาซากุสะ ⭐ถนนนาคามิเซ ⭐ตลาดปลาซึกิจิ ⭐ ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า ⭐ ห้างไดเวอร์ซิตี้
28,555 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-วัดนาริตะซันชินโชจิ-ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- Gotemba Premium outlet-ที่พักออนเซ็น ( อาหาร เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5-สวนโออิชิ ปาร์ค- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ที่พักชินจุกุ (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  4

  วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-ตลาดปลาซึกิจิ-ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า-ห้างไดเวอร์ซิตี้ -ที่พักชินจุกุ (อาหาร เช้า,เที่ยง)
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (อาหาร เช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 ก.ย. 65 - 06 ก.ย. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
09 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
30 ก.ย. 65 - 04 ต.ค. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
05 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
06 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
07 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 28,555 - - - - - สอบถาม
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 31,555 - - - - - สอบถาม
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 31,555 - - - - - สอบถาม
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 30,555 - - - - - สอบถาม
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 31,555 - - - - - สอบถาม
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 31,555 - - - - - สอบถาม
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 31,555 - - - - - สอบถาม
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 29,555 - - - - - สอบถาม
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 29,555 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

 ✔️ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

✔️ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
✔️กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
✔️ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
✔️เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✔️ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 400  บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 3,000 บาท 
✔️การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( สำหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
✔️ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
✔️ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

❌ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน