เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน - ฮาโกดาเตะ - ซัปโปโร - โทยะ - โอตารุ บิน Air Asia X

เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน - ฮาโกดาเตะ - ซัปโปโร - โทยะ - โอตารุ บิน Air Asia X


⭐เมืองโนโบริเบทสึ ⭐ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ⭐ จุดชมวิว Silo Observatory ⭐ ที่พักออนเซ็น ⭐ ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway ⭐หอคอยโกเรียวกาคุ ⭐ ท่าเรือและโกดังอิฐแดง ⭐เนินชมวิวฮาจิมันซากะ ⭐ ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ ⭐ ที่พักฮาโกดาเตะ ⭐ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ⭐ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ⭐ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ⭐ เครื่องแก้วโอตารุ ⭐ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ⭐ สวนสาธารณะโอโดริ ⭐ หอนาฬิกา Sapporo Clock ⭐ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ⭐ JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี ⭐ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ ⭐ โรงงานช็อกโกแลต ⭐ มิตซุยเอาท์เล็ท
37,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-เมืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมวิว Silo Observatory-ที่พักออนเซ็น ( อาหาร เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  3

  ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway-หอคอยโกเรียวกาคุ-ท่าเรือและโกดังอิฐแดง- เนินชมวิวฮาจิมันซากะ-ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ-ที่พักฮาโกดาเตะ ( อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  4

  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-อุทยานแห่งชาติโอนุมะ-คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-เครื่องแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ที่พักซัปโปโร (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  5

  สวนสาธารณะโอโดริ-หอนาฬิกา Sapporo Clock-ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี- ตลาดปลาโจไกอิจิบะ-โรงงานช็อกโกแลต-มิตซุยเอาท์เล็ท-ที่พักซัปโปโร (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (อาหาร เช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
03 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 37,888 - - - - - สอบถาม
10 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 39,888 - - - - - สอบถาม
17 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 37,888 - - - - - สอบถาม
24 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 37,888 - - - - - สอบถาม
31 ต.ค. 65 - 05 พ.ย. 65 37,888 - - - - - สอบถาม
07 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 37,888 - - - - - สอบถาม
14 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 37,888 - - - - - สอบถาม
21 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 37,888 - - - - - สอบถาม
28 พ.ย. 65 - 03 ธ.ค. 65 37,888 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔️ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

✔️ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
✔️กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
✔️ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
✔️เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✔️ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 400  บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 3,000 บาท 
✔️การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( สำหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
✔️ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
✔️ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

❌ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
❌ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
❌ ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
❌ ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
❌ ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
❌ ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารยื่นวีซ่าทางลูกค้าจัดส่งEMSให้ทางบริษัทฯ)
❌ ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,500 เยน หรือ 1,600 บาท/ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
❌ ไม่รวมค่าตรวจ RT- PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น  


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน