ทัวร์สิงคโปร์ - บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน Vietjet Air

ทัวร์สิงคโปร์ - บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน Vietjet Air


⭐ เมอร์ไลอ้อน ⭐ Marina bay sand ⭐ สะพานเกกลียว Helix ⭐ Garden by the bay ⭐ ทัวร์เสริมบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ⭐ อุโมงต้นไม้ ⭐ วัดพระเขี้ยวแก้ว
12,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY (อาหารเย็น)
 • วันที่

  2

  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซืื้อบัตรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ, เกาะเซ็นโตซ่า (อาหารเช้า)
 • วันที่

  3

  วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (อาหารเช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
11 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
22 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 15,999 - - - - - สอบถาม
31 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 16,999 - - - - - สอบถาม
01 ม.ค. 66 - 03 ม.ค. 66 14,999 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวน สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง 

✔ ค่าธรรมเนียมการน้ าหนักกระเป๋ าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน)  
✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
✔ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
✔ มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
✔ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
✔ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ ความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่ รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  
✔ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

❌ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สําหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ - ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

❌ ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
❌ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
❌ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
❌ ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
❌ ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว  
❌ ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้ มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 
❌ ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง ** 


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน