ทัวร์สิงคโปร์ - บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน Scoot Air (TR)

ทัวร์สิงคโปร์ - บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน Scoot Air (TR)


⭐ เมอร์ไลอ้อน ⭐ Marina bay sand ⭐ สะพานเกกลียว Helix ⭐ Garden by the bay ⭐ ทัวร์เสริมบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ⭐ อุโมงต้นไม้ ⭐ วัดพระเขี้ยวแก้ว
11,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Scoot Airline
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานชางกี - เมอร์ไลอ้อน - Marina bay Sand - สะพานเกลียว Helix - Garden by the bay (อาหารเย็น)
 • วันที่

  2

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อบัตร Universal Studio (อาหารเช้า)
 • วันที่

  3

  อุโมงค์ต้นไม้ - วัดพระเขียวแก้ว - The Jewel Changi - ท่าอากาศยานชางกี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (อาหารเช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
02 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
07 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
09 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
16 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔  ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง 
✔  ค่าธรรมเนียมการน้าหนักกระเป๋ าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 10 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  
✔  ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
✔  ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
✔  มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
✔  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
✔  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) 
✔  ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม เดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  
✔  ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

❌ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ 

❌ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
❌ ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
❌ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
❌ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
❌ ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้กำหนด
❌ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตาม ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 
❌ ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง **