ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน บิน Eva Air

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน บิน Eva Air


⭐ เมืองเวียนนา ⭐ พระราชวังเชินบรุนน์ ⭐ พระราชวังฮอฟเบิร์ก ⭐ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ⭐ ถนนสายวงแหวน ⭐ ถนนคาร์นเนอร์ ⭐ เมืองฮัลล์สตัทท์ ⭐ โบสถ์แพริช ⭐ โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ ⭐ จัตุรัสกลางเมือง ⭐ รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ ⭐ เมืองลินซ์ ⭐ จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ ⭐ อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ ⭐ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ ⭐ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ⭐ ปราสาทครุมลอฟ ⭐ จัตุรัสกลางเมือง ⭐ ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ ⭐ เมืองปราก ⭐ ชมปราสาทปราก ⭐ มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ ⭐ สะพานชาร์ล ⭐ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ⭐ เมืองบราติสลาวา ⭐ ปราสาทบราติสลาวา ⭐ ย่านเมืองเก่า ⭐ ประตูมิคาเอล โรงละคร ⭐ ศาลากลางเก่าของเมือง ⭐ อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย ⭐ พระราชวังไพรเมท ⭐ โบสถ์เซนต์มาร์ติน ⭐ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
59,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Eva Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา
 • วันที่

  2

  สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
 • วันที่

  3

  เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมืองรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์
 • วันที่

  4

  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่

  5

  เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน
 • วันที่

  6

  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา
 • วันที่

  7

  สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
27 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 59,990 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

✔  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด
✔ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
✔  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
✔  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
✔  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
✔ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
✔ ค่ารถรับ-ส่ง และ นำเที่ยวตามรายการ
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

❌ ค่าใข้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

❌ ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ท่านละ  2,500.-
❌ ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินกการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
❌ ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากรายการทัวร์กำหนด  และ รวมถึงกากรรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ  มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
❌ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
❌ ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี)  ประมาณ 4,000.- (ยื่นกรุ๊ป) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน