แกรนด์ตุรกี-ทรอย 9 วัน 6 คืน บิน Turkish Airlines พิเศษ นอนโรงแรมถ้ำ turkey

แกรนด์ตุรกี-ทรอย 9 วัน 6 คืน บิน Turkish Airlines พิเศษ นอนโรงแรมถ้ำ turkey


⭐ เมืองชานัคคาเล ⭐ เมืองทรอย ⭐ ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองคูซาดาซี ⭐ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ⭐ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ⭐ เมืองปามุคคาเล่ ⭐ เฮียราโพลิส ⭐ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) ⭐ คอนย่า ⭐ คัปปาโดเกีย ⭐ คาราวานสไลน์ ⭐ นครใต้ดินเมืองไคมักลี ⭐ ชมระบำหน้าท้องตรุกี เมืองเกอเรเม ⭐ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ⭐ กรุงอังการา กรุงอิสตันบูล ⭐ ตลาดสไปซ์ ⭐ สุเหร่าสีน้ำเงิน⭐ ฮิปโปโดม ⭐ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ⭐ พระราชวังทอปกาปี
38,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Turkish Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • วันที่

  2

  เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 • วันที่

  3

  เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary -เมืองปามุคคาเล่
 • วันที่

  4

  เฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) -คอนย่า
 • วันที่

  5

  คัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินเมืองไคมักลี-ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 • วันที่

  6

  เมืองเกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–กรุงอังการา
 • วันที่

  7

  กรุงอิสตันบูล – ตลาดสไปซ์
 • วันที่

  8

  สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- พระราชวังทอปกาปี
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ธ.ค. 64 - 05 ม.ค. 65 41,999 - - - - - สอบถาม
12 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 65 38,999 - - - - - สอบถาม
13 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65 38,999 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES

✔  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4-5 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
✔ ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง
✔ ค่ารถตลอดรายการทัวร์
✔ ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
✔ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✔ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หากน้ำหนักเกินท่านจะต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
✔ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
   ไม่รวมประกันสุขภาพ 
✔ ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

❌ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
❌ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
❌ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
❌ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
❌ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
❌ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
❌ ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
❌ ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4.  สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
❌ ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 72 ช.ม และค่าตรวจ RT-PCR  เมื่อกลับถึงประเทศ
ไทย
❌ โรงแรมที่พักกัก AQ (Alternative State Quarantine) เดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันที่ออกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ต้องกักตัว 7 วันตามนโยบายภาครัฐ