สวิตเซอร์แลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Switzerland - ไม่รวมตั๋วเครื่องงบิน

สวิตเซอร์แลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Switzerland - ไม่รวมตั๋วเครื่องงบิน


⭐ ลูเซิรน์ ⭐ เบลาเซ่ ⭐ แซร์มัท ⭐ ทะเลสาบเบลาเซ่ หรือ Blausee ⭐ คันเดอร์ชเตค ⭐ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ⭐ รถไฟกอร์เนอร์กราต ⭐ เจนีวา ⭐ โลซานน์ ⭐ มงเทรอซ์ ⭐ เจนีวา ⭐ น้ำพุ Jet d’Eau ⭐ ทะเลสาปเจนีวา ⭐ โลซานน์ ⭐ เวเว่ย์ ⭐ มงเทรอซ์ ⭐ เบิร์น ⭐ อินเทอลาเก้น ⭐ ยอดเขาจุงเฟรา ⭐ กรินเดอร์วาลกรุน ⭐ เลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) ⭐อินเทอลาเคน
76,000 บาท/ท่าน
สายการบิน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินซูริก – ลูเซิรน์ - เบลาเซ่ – แซร์มัท
 • วันที่

  3

  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่

  4

  แซร์มัท – เจนีวา – โลซานน์ – มงเทรอซ์
 • วันที่

  5

  มงเทรอซ์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น
 • วันที่

  6

  ยอดเขาจุงเฟรา
 • วันที่

  7

  สนามบินซูริก - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64 76,000 - - - - - สอบถาม
16 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64 76,000 - - - - - สอบถาม
23 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 76,000 - - - - - สอบถาม
30 ต.ค. 64 - 06 พ.ย. 64 76,000 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าธรรมเนียมในการยี่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

☑️ ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
☑️ ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ
☑️ ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ อีก 7 มื้อ
☑️ ค่าเข้าชมสถานที่ ทะเลสาบเบลาเซ่ + ค่าตั๋วขึ้นยอดเขาจุงเฟรา + ค่ารถไฟ shuttle ไปกลับแซร์มัท
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

❌ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

❌ ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
❌ ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. - ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
❌ ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ