ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (เยอรมัน - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย) บิน การบินไทย (TG)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (เยอรมัน - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย) บิน การบินไทย (TG)


⭐ นครมิวนิก ⭐ พัสเซา ⭐ เชสกี้ ครุมลอฟ ⭐ เมืองมรดกโลก ⭐ เมืองน้ำแร่ ⭐คาร์ลโลวี วารี ⭐ กรุงปร๊าก ⭐ ปราสาทปร๊าก ⭐ เที่ยวชมเมืองเก่า ⭐ สะพานชาร์ล ⭐ นาฬิกาดาราศาสตร์ ⭐ บาริสลาวา (สโลวัค) ⭐ บูดาเปสต์ (ฮังการี) ⭐ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ⭐ เวียนนา (ออสเตรีย) ⭐ หมู่บ้านกรีนซิ่ง ⭐ พระราชวังบรุนน์ ⭐ ภูมิภาคชาลส์ ⭐ กัมเมอร์กูท ⭐ ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ⭐ ฮัลล์สตัทท์ ⭐ มิวนิก ⭐ มาเรียนปลัตซ์
89,000 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)
 • วันที่

  2

  นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก
 • วันที่

  3

  เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี - กรุงปร๊าก
 • วันที่

  4

  ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่

  5

  กรุงปร๊าก - บาริสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ - (ฮังการี)
 • วันที่

  6

  บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
 • วันที่

  7

  กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ - ภูมิภาคชาลส์ - กัมเมอร์กูท
 • วันที่

  8

  ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก - มาเรียนปลัตซ์
 • วันที่

  9

  นครมิวนิค - เดินทางกลับสู่กรุงเทพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
03 ธ.ค. 64 - 11 ธ.ค. 64 89,000 80,000 71,000 13,000 - - สอบถาม
24 ธ.ค. 64 - 01 ม.ค. 65 90,000 81,000 72,000 14,000 - - สอบถาม
29 ธ.ค. 64 - 06 ม.ค. 65 92,000 83,000 73,000 15,000 - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้าปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ, ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2€ ต่อท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค  (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

❌ ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม