เจาะลึก UK อังกฤษ - สก๊อตแลนด์ - เวลส์ 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG)

เจาะลึก UK อังกฤษ - สก๊อตแลนด์ - เวลส์ 10 วัน โดยสายการบินไทย (TG)


⭐ ลอนดอน ⭐ สโตนเฮ้นจ์ ⭐ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ ที่เมืองบาธ ⭐ คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ ⭐ ไบบิวรี่⭐ เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ ⭐ สแตรทฟอร์ ⭐ แมนเชสเตอร์ ⭐ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ⭐ เลค ดิสทริค ⭐ ล่องเรือทะเลสาบ ⭐ เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) ⭐ แคลตันฮิลล์ ⭐ ปราสาทเอดินเบิร์ก⭐ แคร์นไรอัน ⭐ เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) ⭐ คาร์ริก ⭐ เฟอกัส ⭐ คาร์ริก อะ รีด ⭐ บุชมิลล์ ⭐ ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) ⭐ ดาร์ก เฮดจ์ ⭐ เที่ยวเบลฟาสต์ ⭐ ไททานิก ⭐ พระราชวังวินด์เซอร์ ⭐ BICESTER VILLAGE ⭐ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ⭐ พระราช วังบัคกิ้งแฮม ⭐ ลอนดอนอาย ⭐ Harrods
126,000 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
 • วันที่

  2

  ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์
 • วันที่

  3

  ไบบิวรี่-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์-แมนเชสเตอร์
 • วันที่

  4

  สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
 • วันที่

  5

  แคลตันฮิลล์-ปราสาทเอดินเบิร์ก-แคร์นไรอัน-เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ)
 • วันที่

  6

  คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์
 • วันที่

  7

  เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน
 • วันที่

  8

  พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
 • วันที่

  9

  เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่

  10

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64 126,000 113,500 100,800 14,000 - - สอบถาม
24 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65 130,000 117,000 104,000 14,000 - - สอบถาม
31 ม.ค. 65 - 09 ก.พ. 65 126,000 113,500 100,800 14,000 - - สอบถาม
11 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65 126,000 113,500 100,800 14,000 - - สอบถาม
18 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 126,000 113,500 100,800 14,000 - - สอบถาม
08 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 130,000 117,000 104,000 14,000 - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✔ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน
✔ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
✔ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) **ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วนโปรดสอบถาม**
✔ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
✔ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
✔ (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินรวมถึงความคุ้มครอง COVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์)
✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
✔ สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

❌ ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
❌ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม