Iceland.. Aurora Borealis ล่าแสงเหนือ ไอซ์แลนด์ (เดนมาร์ก - สวีเดน) 9 วัน บิน การบินไทย (TG)

Iceland.. Aurora Borealis ล่าแสงเหนือ ไอซ์แลนด์ (เดนมาร์ก - สวีเดน) 9 วัน บิน การบินไทย (TG)


⭐ กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ⭐ ไอซ์แลนด์ ⭐ เที่ยวกรุงเรคยาวิก ⭐ เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ ⭐ กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ ⭐ บอร์กาเนส ⭐ บ่อน้ำร้อน ⭐ น้ำตกเฮินฟอซ่า ⭐ โกลเด้นเซอร์เคิล ⭐ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ ⭐ ซิงเควลลีร์ ⭐ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ⭐ ล่าแสงเหนือ South Shore ⭐ น้ำตกสโกการ์ ⭐ น้ำตกเซลยาลันด์ ⭐ หมู่บ้านวิก ⭐ หาดทรายสีดำ ⭐ เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล ⭐ โจกุลซาร์ลอน ⭐ ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) ⭐ ขับสโนว์โมบิล ⭐ ธารน้ำแข็งวัธนาโจกุล ⭐ เซลฟอส์ส ⭐ ล่าแสงเหนือ เซลฟอส์ส ⭐ อาบน้ำแร่บลูลากูน ⭐ เคฟลาวิก ⭐ สต็อกโฮลม์ (สวีเดน) ⭐ ช้อปปิ้งสต็อกโฮล์ม
153,000 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
 • วันที่

  2

  เดนมาร์ก - เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น - ไอซ์แลนด์ - เที่ยวกรุงเรคยาวิก
 • วันที่

  3

  เรคยาวิก - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ
 • วันที่

  4

  บอร์กาเนส - บ่อน้ำร้อน - น้ำตกเฮินฟอซ่า - โกลเด้นเซอร์เคิล - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ล่าแสงเหนือ
 • วันที่

  5

  South Shore - น้ำตกสโกการ์ - น้ำตกเซลยาลันด์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล
 • วันที่

  6

  โจกุลซาร์ลอน - ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) -ขับสโนว์โมบิล-ธารน้ำแข็งวัธนาโจกุล - เซลฟอส์ส - ล่าแสงเหนือ
 • วันที่

  7

  เซลฟอส์ส - อาบน้ำแร่บลูลากูน - เคฟลาวิก - สต็อกโฮลม์ (สวีเดน)
 • วันที่

  8

  ช้อปปิ้งสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่

  9

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 153,000 137,700 122,400 13,000 - - สอบถาม
25 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65 158,000 142,200 126,400 15,000 - - สอบถาม
01 ก.พ. 65 - 09 ก.พ. 65 153,000 137,700 122,400 13,000 - - สอบถาม
12 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65 153,000 137,700 122,400 13,000 - - สอบถาม
19 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 153,000 137,700 122,400 13,000 - - สอบถาม
09 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 158,000 142,200 126,400 13,000 - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
✔  ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✔  ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ลักษณะการจัดรถโค้ชท่องเที่ยวเป็นไปดังนี้
10-14 ท่าน          ใช้รถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที่นั่ง
15-19 ท่าน          ใช้รถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที่นั่ง
20-24 ท่าน          ใช้รถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที่นั่ง
25 ท่านขึ้นไป       ใช้รถ Bus ขนาด 40-49 ที่นั่ง
✔  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
✔  ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
✔  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
✔  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น)
✔  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
✔  ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
✔ สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

❌  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
❌  ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
❌  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม