Iceland..Aurora ล่าแสงเหนือ ไอซ์แลนด์ 8 วัน กับสายการบิน Fin Air (AY)

Iceland..Aurora ล่าแสงเหนือ ไอซ์แลนด์ 8 วัน กับสายการบิน Fin Air (AY)


⭐ เรกยาวิค (ไอซ์แลนด์) ⭐ โกลเด้นเซอร์เคิล ⭐ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ ⭐ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ⭐ ซิงเควลลีร์ **ล่าแสงเหนือ** ⭐ ชมกรุงเรคยาวิก ⭐ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา ⭐ คอนเสิร์ต ⭐ ฮอลล์ ⭐ ล่องเรือชมวาฬ South Shore ⭐ น้ำตกสโกการ์ ⭐ น้ำตกเซลยาลันน์ ⭐ หมู่บ้านวิก ⭐ หาดทรายดำ ⭐ ขับสโนโมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง ⭐ โจกุลซาร์ลอน ⭐ ไอซ์เบิร์ก ⭐ เซลฟอสส์ ⭐ คริซูวิก แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ⭐ อาบน้ำแร่บลูลากูน
129,000 บาท/ท่าน
สายการบิน Fin Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เรกยาวิค - (ไอซ์แลนด์)
 • วันที่

  2

  โกลเด้นเซอร์เคิล - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ซิงเควลลีร์ **ล่าแสงเหนือ**
 • วันที่

  3

  ชมกรุงเรคยาวิก - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - คอนเสิร์ต - ฮอลล์ - ล่องเรือชมวาฬ
 • วันที่

  4

  South Shore - น้ำตกสโกการ์ - น้ำตกเซลยาลันน์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายดำ
 • วันที่

  5

  ขับสโนโมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - โจกุลซาร์ลอน - ไอซ์เบิร์ก - เซลฟอสส์
 • วันที่

  6

  เซลฟอสส์ - คริซูวิก แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ - อาบน้ำแร่บลูลากูน
 • วันที่

  7

  สนามบินเคฟลาวิก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่

  8

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 ธ.ค. 64 - 11 ธ.ค. 64 132,000 119,000 106,000 15,500 - - สอบถาม
26 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65 135,000 121,500 108,000 17,000 - - สอบถาม
01 ก.พ. 65 - 08 ก.พ. 65 132,000 119,000 106,000 15,500 - - สอบถาม
12 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 132,000 119,000 106,000 15,500 - - สอบถาม
20 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 129,000 116,000 103,200 15,500 - - สอบถาม
09 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65 135,000 121,500 108,000 15,500 - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง 
✔ ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ลักษณะการจัดรถโค้ชท่องเที่ยวเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้
10-14 ท่าน          ใช้รถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที่นั่ง
15-19 ท่าน          ใช้รถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที่นั่ง
20-24 ท่าน          ใช้รถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที่นั่ง
25 ท่านขึ้นไป       ใช้รถ Bus ขนาด 40-49 ที่นั่ง
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ และกิจกรรม Activities ต่างๆที่รวมอยู่ในโปรแกรม กิจกรรมต่างๆอาจมีการยกเลิกหากมีความเสี่ยงในเรื่องภัยธรรมชาติ
✔ ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในไอซ์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการสลับสับเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาลสำคัญ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว  
✔ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไอซ์แลนด์ (เชงเก้น)
✔ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 3 ยูโร / ท่าน / วัน 
✔ ค่าประกันการสุขภาพและการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
(หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินรวมถึง ความคุ้มครองCOVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์)
✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

❌ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
❌  ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
❌  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
❌  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารหลากหลายและอาหารท้องถิ่น