เที่ยวสแกนดิเนเวีย ล่าแสงเหนือ Northern Light Aurora Lofoten 11 วัน (เดนมาร์ก - สวีเดน - นอร์เวย์ - หมู่เกาะโลโฟเทน)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย ล่าแสงเหนือ Northern Light Aurora Lofoten 11 วัน (เดนมาร์ก - สวีเดน - นอร์เวย์ - หมู่เกาะโลโฟเทน)


⭐ กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) ⭐ เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) ⭐ เที่ยวชมเมือง ⭐ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ⭐ ซิตี้ฮอลล์ ⭐ ช้อปปิ้ง บินสู่เมืองคิรูนา ⭐ โรงแรมน้ำแข็ง ⭐ อุทยานแห่งชาติอบิสโก ⭐ ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ⭐ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล ⭐ นาร์วิก (นอร์เวย์) ⭐ เมืองสโววาร์ด ⭐ หมู่เกาะโลโฟเทน ⭐ นุสฟยอร์ด ⭐ มอคคาเนส ⭐ หมู่บ้าน A ⭐ หมู่บ้าน Reine ⭐ หมู่บ้าน Hamnoy ⭐ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง ⭐ สโววาร์ด ⭐ นาร์วิก ⭐ สวนสัตว์ Polar Park ⭐ ทรูมเซอ ชมเมืองทรูมเซอ ⭐ ล่องเรือชมฟยอร์ด ⭐ นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ⭐ บินสู่เมืองโคเปนเฮเก้น ⭐ เที่ยวชมเมือง ⭐ ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์
150,000 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
 • วันที่

  2

  เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  3

  บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 • วันที่

  4

  รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโววาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน
 • วันที่

  5

  หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน A - หมู่บ้าน Reine
 • วันที่

  6

  เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สโววาร์ด
 • วันที่

  7

  เมืองสโววาร์ด - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ
 • วันที่

  8

  ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
 • วันที่

  9

  บินสู่เมืองโคเปนเฮเก้น - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์
 • วันที่

  10

  สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่

  11

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
03 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 155,000 140,000 125,000 20,000 - - สอบถาม
24 ธ.ค. 64 - 03 ม.ค. 65 155,000 140,000 125,000 20,000 - - สอบถาม
31 ม.ค. 65 - 10 ก.พ. 65 155,000 140,000 125,000 20,000 - - สอบถาม
11 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65 150,000 135,000 120,000 20,000 - - สอบถาม
18 มี.ค. 65 - 28 มี.ค. 65 150,000 135,000 120,000 20,000 - - สอบถาม
08 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 155,000 140,000 125,000 20,000 - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 ต.ค. 2564
✔ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป และสแกนดิเนเวียน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✔ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
✔ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
✔ ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
✔ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
✔ สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

❌ ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
❌ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม