เวียดนามกลาง เที่ยวบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air

เวียดนามกลาง เที่ยวบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air


⭐ ดานัง ⭐ วัดลินห์อึ๋ง ⭐ เมืองเว้ ⭐ พระราชวังเว้ ⭐ นั่งสามล้อซิโคล่ ⭐ ล่องเรือแม่น้ำหอม ⭐ เจดีย์เทียนมู่ ⭐ หมู่บ้านกั๊มทาน ⭐ ล่องเรือกระด้ง ⭐ เมืองโบราณฮอยอัน ⭐ สะพานมังกร ⭐ ช้อปปิ้งตลาดฮาน ฯลฯ
11,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง (-/บั๋นหมี่/เย็น)
 • วันที่

  2

  ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง •เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  3

  เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  4

  สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
31 ก.ค. 65 - 03 ส.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
07 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
02 ต.ค. 65 - 05 ต.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ) 

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✔ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
✔ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✔ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
✔ น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✔ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✔ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย  
✔  ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✔ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
✔ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

❌ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
❌ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
❌ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
❌ หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
❌ ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
❌ ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน+ATK วันที่ 5
❌ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
❌ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน