ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี พักฝรั่งเศส 2 คืน 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี พักฝรั่งเศส 2 คืน 10 วัน 7 คืน


ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี พักฝรั่งเศส 2 คืน 10 วัน 7 คืน ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสทอคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์
102,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • กรุงปารีส (-/-/-)
 • วันที่

  2

  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ (-/-/-)
 • วันที่

  3

  พระราชวังแวร์ซายส์ • จัตุรัสทอคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ห้าง Samaritaine • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  4

  เมืองดิฌง • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  5

  เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • น้ำตกชเตาบ์บาค • มิลาน  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  6

  เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • น้ำตกชเตาบ์บาค • มิลาน (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  7

  The mall Outlet Firenze • เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า (เช้า/ - /เย็น)
 • วันที่

  8

  กรุงโรม • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน (เช้า/เที่ยง/-)
 • วันที่

  9

  นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน • ดูไบ (เช้า/-/-)
 • วันที่

  10

  ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (-/-/-)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
05 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 102,999 102,999 101,999 15,900 - - 30
06 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 102,999 102,999 101,999 15,900 - - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน