ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน

ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน


เที่ยวครบทุกไฮไลท์สำคัญ นอนดูดาวแบบฟินๆ ณ วาดิรัม 1 คืน นอนโรงแรมที่เดดซี 1 คืน แบบจุใจ นอนตัวเมืองอัมมาน 1 คืน และช้อปปิ้ง แพ็กกระเป๋าแล้วบินกลับไทย บังคับ...ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD เมืองมาดาบา ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ เมืองเพตร้า ทะเลเดดซี (DEAD SEA) โรงละครโรมันโบราณ ชมนครเจอราช (JERASH)“เมืองพันเสา” - เมืองอัจลุน (AJLOUN CASTLE)
54,988 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน AMM ประเทศจอร์แดน
 • วันที่

  2

  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- JEEP TOUR SAFARI
 • วันที่

  3

  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
 • วันที่

  4

  ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
 • วันที่

  5

  เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH) - ป้อมอัจลุน AJLOUN - สนามบิน
 • วันที่

  6

  สนามบินอัมมาน AMM – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
19 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66 54,988 54,988 53,988 7,000 - - 24
09 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 54,988 54,988 53,988 7,000 - - 24
23 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 54,988 54,988 54,988 7,000 - - 24
05 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66 55,988 55,988 54,988 8,500 - - 24
16 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 55,988 55,988 55,988 8,500 - - 24

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน