แพ็กเกจลอสแองเจลลิส (อเมริกาตะวันตก) 7 วัน 5 คืน Los angeles America

รหัสทัวร์ : PKG_0122
ประเภทแพคเกจ : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

⭐ แพ็กเกจอิสระ รวมที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ⭐ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (คนไทย) ⭐ ค่ารถบริการนำเที่ยว ⭐ ค่าอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการ ⭐ ค่าประกันการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure หรือเทียบเท่า

เริ่มต้น
59,500 บาท/ท่าน

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ
คืองานของเรา
1
image

 แพลนการเดินทาง

 • วันที่

  1

  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  เทียวในเมืองลอสแอนเจลิส - Hollywood Sign Hollywood walk of Fame Beverly Hill (อาหารเช้า)
 • วันที่

  3

  Santa-Monica Pier - Malibu beach (อาหารเช้า)
 • วันที่

  4

  San Pedro Fish Market -ช๊อปปิ้ง Citadel Outlet (อาหารเช้า)
 • วันที่

  5

  Free Day /Option Universal Studios/ Disney Land (อาหารเช้า)
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส-สนามบินนานาชาตินาริตะ (อาหารเช้า)
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าโรงแรม จำนวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า
☑️ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (คนไทย) 
☑️ ค่ารถบริการนำเที่ยว
☑️ ค่าอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการ
☑️ ค่าประกันการเดินทางของ Allianz แผน Oasis Leisure  หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่าอาหารมื้อเที่ยง,เย็น ที่ไม่ได้ระบุในรายการ  
❌ ค่าใช้ส่วนตัว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ 
❌ ค่าทิปพนักงานบริการ ร้านอาหาร ค่ายกกระเป๋า 
❌ ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)  (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป) 
❌ ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ชม. 
❌ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คนขับรถ (วันละ 10 USD) 
❌ ค่าเข้าชมทั้งหมด
❌ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 20,000-40,000 บาท ชั้นประหยัด) - สอบถามราคาโปรพิเศษกับทางบริษัทได้ค่ะ
❌ ค่าวีซ่า USA - มีบริการยื่นวีซ่า

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


เงื่อนไข

☑️ 2-4 ท่าน ท่านละ 59,500  บาท 
☑️ พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,500 บาท และไม่มีราคาเด็ก
☑️ พีเรียดเดินทาง กรกฎาคม - กันยายน  2564 

 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน