เที่ยวแบบส่วนตัว พม่า ย่างกุ้ง พักบนพระธาตุอินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน myanmar yangon

รหัสทัวร์ : PKG_0117
ประเภทแพคเกจ : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : พม่า

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง | พระราชวังบุเรงนอง | เจดีย์โปดาทาวน์และเทพทันใจ | พระหินอ่อน | ตลาดสก๊อต | เจดีย์ไจ๊ปุ้น | ช้างเผือก | วัดบารมี | วัดงาทัตจี* | โบสถ์ St.Marys | เจดีย์สุเหร่ (Sule Pagoda)| China Town | วัดพระไฝเลื่อน

เริ่มต้น
9,900 บาท/ท่าน
สายการบิน No Ticket

5.

 ไฮไลท์

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 11 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 16 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / พักที่ย่างกุ่ง 1คืน
 • บริการอาหารทั้งหมด 7 มื้อ+ มื้อพิเศษ กุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง


 แพลนการเดินทาง

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊ควาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน (เนื่องจากเดินทางไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โปรแกรมวันที่ 1จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้)
 • วันที่

  2

  พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง (4)– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง (3) – เจดีย์ไจ๊ปุ่น (8) – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (2)
 • วันที่

  3

  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (1) – เจดีย์โปตาทาวน์และเทพทันใจ (5) – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (7) – ช้างเผือก (9) - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

 อัตราค่าบริการ

รายการ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2-11ปี) ราคาพักเดี่ยว ราคาพักเพิ่ม/คืน รวมอาหารเช้า รวมภาษีทุกแห่ง สถานะ
เดินทาง ก.ย.63 - มี.ค.64 9,900 - - - -
โปรแกรม คลิ๊กที่ไฟล์ PDF ข้างบนได้เลยค่ะ 9,900 - - - -

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
@ ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
@ โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
@ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
@ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

@ ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ (บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ!)
@ ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
@ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
@ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
@ ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ