เที่ยวแบบส่วนตัว เที่ยวเวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ ดานัง 3 วัน 2 คืน บานาฮิลล์ Vietnam danang banahills

รหัสทัวร์ : PKG_0115
ประเภทแพคเกจ : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : เวียดนาม

พักบนบาน่าฮิลล์ | สะพานมือทอง | สวนดอกไม้แห่งความรัก | FANTASY PARK | สะพานญี่ปุ่น | ศาลกวนอู | วัดฟุ๊กเกี๋ยน | บ้านโบราณ | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | ภูเขาหินอ่อน | วันหลินอึ๋ง | สะพานมังกร | ตลาดฮาน | หาดหมีเคว | พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม | ภูเขาทวยซัน | โบสถ์คริสต์สีชมพู

เริ่มต้น
7,900 บาท/ท่าน
สายการบิน No Ticket

4.

 ไฮไลท์

 • บริการเดินทางแบบส่วนตัวที่ท่านสามารถดีไซน์โปรแกรมได้ด้วยตัวท่านเองโดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการมากสุด 14 สถานที่ จากตัวเลือกทั้งหมด 18 สถานที่
 • พิเศษ ! ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยดูแลให้บริการตลอดทริป
 • บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 2 คืน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการอาหารรวม 6 มื้อ

 แพลนการเดินทาง

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ - ดานัง – เขาบาน่าฮิลล์(1) – สะพานมือทอง(2) – สวนดอกไม้แห่งความรัก(3)
 • วันที่

  2

  บาน่าฮิลล์ - FANTASY PARK(4) - ดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น(5) – ศาลกวนอู(6) – วัดฟุ๊กเกี๋ยน(7) – บ้านโบราณ(8) – หมู่บ้านกั๊มทาน(9) - นั่งเรือกระด้ง(10) – ดานัง
 • วันที่

  3

  ดานัง - ภูเขาหินอ่อน(11) - วัดหลินอึ๋ง(12) - สะพานมังกร(13) - ตลาดฮาน(14) – สนามบินดานัง - กรุงเทพ

 อัตราค่าบริการ

รายการ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2-11ปี) ราคาพักเดี่ยว ราคาพักเพิ่ม/คืน รวมอาหารเช้า รวมภาษีทุกแห่ง สถานะ
เดินทาง ก.ย.63 - มี.ค.64 7,900 - - - -
โปรแกรม คลิ๊กที่ไฟล์ PDF ข้างบนได้เลยค่ะ 7,900 - - - -

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
@ ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
@ โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
@ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
@ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

@ ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ดานัง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ (บริษัทฯ มี บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ!)
@ ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
@ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
@ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
@ ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน