คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน


กำหนดการเดินทาง
2557 - 2560

สถานที่
วีซ่าทั่วโลก

ราคาเริ่มต้น
500 บาท
เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า  (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะ รับรองให้ ** ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป **
 •  Booking ตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ชื่อ สามี , ภรรยา , บุตร (ของผู้เดินทาง)


ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศจีน ได้ที่นี่ 

 


 อัตราค่าบริการ

 

 

 ประเภทวีซ่า

  ค่าวีซ่า   

 ค่าบริการ

 ยื่นปกติ 4 วันทำการ (เข้า-ออกครั้งเดียว)

 1,200 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นด่วน 2 วันทำการ (เข้า-ออกครั้งเดียว)

 2,000 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นด่วน 1 วันทำการ (เข้า-ออกครั้งเดียว)

 2,500 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นปกติ 4 วันทำการ 
(เข้า-ออกหลายครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน)

 3,300 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นด่วน 2 วันทำการ 
(เข้า-ออกหลายครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน)

 4,100 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นด่วน 1 วันทำการ 
(เข้า-ออกหลายครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน)

 4,600 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นปกติ 4 วันทำการ 
(เข้า-ออกหลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี)

 4,800 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นด่วน 2 วันทำการ 
(เข้า-ออกหลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี)

 5,600 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 ยื่นด่วน 1 วันทำการ 
(เข้า-ออกหลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี)

 6,100 บาท / เล่ม

 500 บาท / เล่ม

 (อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30น. โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
  • เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
  • การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีอยู่ปริมณฑลหรือต่างจังหวัด  กรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS  มาที่
  • บริษัท วีทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด 
   เลขที่ 2790/302  อาคารทรูทองหล่อ ชั้น 21  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 


    แผนที่สถานทูต (คลิกที่นี่)

ราคาแพคเกจนี้รวม


ค่าบริการยื่นวีซ่า

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30น. โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
  • เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th
หมายเหตุ
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


เงินสดพร้อมเอกสาร
คำค้นหา ⇒ รับทำวีซ่าจีน บริการยื่นวีซ่าจีนราคาถูก วีซ่าจีน รับปรึกษาการยื่นวีซ่าจีนราคาถูก