คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Promotion !! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)


  

กำหนดการเดินทาง
ม.ค.- มี.ค.2557

สถานที่
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ

ราคาเริ่มต้น
8,900 บาทAir Ticket Hong Kong HX Banner


 Promotion ! ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ฮ่องกง
ม.ค.- มี.ค. 57

จองก่อน.. ประหยัดกว่า

ตารางการบิน สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) (บินทุกวัน)

กรุงเทพฯ
ฮ่องกง
02.20 05.50   HX 774
      
 
กรุงเทพฯ
ฮ่องกง 11.20 15.35   HX 772
กรุงเทพฯ ฮ่องกง
15.05  19.05   HX 776
กรุงเทพฯ
ฮ่องกง 20.20 23.50   HX 766
 
ฮ่องกง กรุงเทพฯ 00.45 02.40   HX 767
ฮ่องกง
กรุงเทพฯ
07.55  10.10    HX 771
ฮ่องกง กรุงเทพฯ 12.10 14.05   HX 775
ฮ่องกง
กรุงเทพฯ
17.00 19.15    HX 765
ฮ่องกง
กรุงเทพฯ 23.05 01.10   HX 773
ราคาเริ่มต้น  7,500 บาท (รวมภาษีทุกอย่างแล้ว *ภาษีเช็ค ณ วันที่  13 ม.ค.57*)


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

- ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : X)
- ออกตั๋วเป็น e-ticket เท่านั้น 
- อายุตั๋ว 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
- การจองและออกตั๋ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ( Advance Purcharse)
- ไม่อนุญาตให้ Open date / Open flight ทั้งไป-กลับ 
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
- ห้ามเปลี่ยนวันเดินทางขาไป Outbound, เปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ Inbound เสียค่าธรรมเนียม 2,700 บาท/ท่าน/ครั้ง 
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (ก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 1 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,600 บาท/ท่าน 
- ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้ 
- น้ำหนักสัมภาระ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กก.ทั้งขาไปและกลับ
- ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าCall Center : 085-393 5550 , 02-115 6800 
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

ราคาแพคเกจนี้รวม


-  ค่าตั๋วเครืื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (X Class)
-  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (อัตราภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันออกตั๋ว)

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


เมื่อสำรองที่นั่งและที่นั่งคอนเฟริ์ม  ให้ชำระเงินภายใน 1 วัน ก่อนออกตั๋วเต็มจำนวน

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

- ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : X)
- ออกตั๋วเป็น e-ticket เท่านั้น 
- อายุตั๋ว 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
- การจองและออกตั๋ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ( Advance Purcharse)
- ไม่อนุญาตให้ Open date / Open flight ทั้งไป-กลับ 
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
- ห้ามเปลี่ยนวันเดินทางขาไป Outbound, เปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ Inbound เสียค่าธรรมเนียม 2,700 บาท/ท่าน/ครั้ง 
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (ก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 1 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,600 บาท/ท่าน 
- ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้ 
- น้ำหนักสัมภาระ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กก.ทั้งขาไปและกลับ
- ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


เมื่อสำรองที่นั่งและที่นั่งคอนเฟริ์ม  ให้ชำระเงินภายใน 1 วัน ก่อนออกตั๋วเต็มจำนวน
คำค้นหา ⇒ Promotion !! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) ราคาเริ่มต้นท่านละ 8,900.- (รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง)