คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Optional Tour Malaysia ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติมมาเลเซีย


กำหนดการเดินทาง
01 มิ.ย.58 - 31 มี.ค.59

สถานที่
มาเลเซีย

ราคาเริ่มต้น
600 บาท


Optional Tour + Live Tickets


ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติมมาเลเซีย

 
  WTC01 :  Historical Malacca 1 วัน รวมอาหารกลางวัน และ
                   รถรับส่งโรงแรม (Join Seat In Coach) + English
                   Speaking Guide      เวลา 09.30 -17.30 น.
                  
                   เที่ยว Cheng Hoon Teng Temple, The ruins of St.Paul’s
                   Church, St. Peter’s Church, Sultan’s Wall, Porta De
                   Santiago, Melaka Museum, Christ Church


 
     ผู้ใหญ่ ท่านละ   1,600 บาท  /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ   1,400 บาท

 
  WTC 02 : Putra Jaya and Agricultural Park + รถรับส่งโรงแรม
                (Join Coach) +  English Speaking Guide +
                เวลา  09.30 - 14.30 น.
                เที่ยว Agricultural Heritage Park และ ปุตราจาย่า  
 
 
     ผู้ใหญ่ ท่าน
ละ     1,990 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี ท่านละ  1,500 บาท   

 
  
  WTC 03 :
Countryside & Batu Caves Tour + รถรับส่งโรงแรม +
                 English Speaking Guide
                 เวลา 09.30 - 13.00 น. หรือ 14.30 - 18.00 น.
                
                 เที่ยว  Jalan Ampang Ambassadors Row, Rubber
                 Tapping Demonstration, Malay Villages, Selangor
                 Pewter Center, แวะชมโรงงานบาติก, ฟาร์มแมงป่อง,

                 ถ้ำบาตู


            ผู้ใหญ่ ท่านละ  600 บาท  / เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  500 บาท 

    

  WTC 04 :  Fire Flies Kuala Selangor Tour  + รถรับส่งโรงแรม +
                  English Speaking Guide    เวลา  15.30 - 23.30 น.

                 
                  เที่ยว Colonial Buildings, Bird Sanctuary, Butterflies,
                  Silver Leaf Monkeys, Row Upstream, Kota Melawati,
                  Royal Mausoleum, Firefiles, Seafood Dinner


     
      ผู้ใหญ่ ท่านละ  2 ุ400 บาท  / เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  2,000 บาท   

 
  WTC 05 :   Garden and Park ทัวร์ครึ่งวัน + รถรับส่งโรงแรม
                   (Join Seat In Coach) + English Speaking Guide
                   เวลา 09.30 - 13.00 น.
                   เที่ยว สวนกล้วยไม้, สวนผีเสื้อ, สวนนก 

 
   ผู้ใหญ่ ท่านละ  1,600 บาท  / เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  1,400 บาท   

 
  WTC 06 :  One Way Coach Ticket Kuala Lumpur to Singapore
                  27 ที่นั่ง   รอบเวลาเริ่ม 08.30 น. ออกทุกๆครึ่งชั่วโมง
                  ถึง เที่ยงคืน  (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
                  จุดขึ้นรถ : Kiosk AK-01 Station Berjaya Time Square
                  จุดจอดรถ : Golden Mile Complex Singapore ใกล้
                  สถานี Lavender MRT Station

       
     ผู้ใหญ่ ท่านละ  1,50
0 บาท  / เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  1,400  บาท


  WTC 07 : Pulau Ketam ’Crab Island’Tour 1 วัน +อาหารกลางวัน +
                  English Speaking Guide + ตั๋วเรือเฟอรี่ ไป-กลับ Pulau
                  Ketam    เวลา  09.30 - 17.30 น.

                  เที่ยว Pulau Ketam, วังสุลต่าน, มัสยิส Salahudin,
                  Fishing Village, Fort Altingsburg 

        ผู้ใหญ่ ท่านละ   2,400 บาท / เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  2,200 บาท


 
  WTC 08 :  Templer’s Park ครึ่งวัน + รถรับส่งโรงแรม
                  (Join Seat In Coach) + English Speaking Guide
                  เวลา : 09.30 - 13.00 น.
         
                  เที่ยวน้ำตก Templer’s Park, Jungle Trekking

      ผู้ใหญ่ ท่านละ   1,700 บาท / เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ 1,500 บาท      

              

Call Center : 085-393 5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

line
LINE addfriends small


book now button 1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 บัตรเข้าชม

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ Optional Tour Malaysia ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติมมาเลเซีย