คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

แพคเกจ นิวยอร์ค-อเมริกา 4 วัน 3 คืน (CX) พัก Holiday Inn Express Brooklyn Downtown 3* ราคาเริ่มที่ 59,900.-


กำหนดการเดินทาง
01 ม.ค.- 30 ก.ย.59

สถานที่
อเมริกา / แคนาดา

ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท


แพ็คเกจเที่ยวนิวยอร์ค  4 วัน 3 คืนโดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก (CX)


พักโรงแรม  Holiday Inn Express Brooklyn
Downtown  3* StarFree and Easy Package  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางอิสระ
ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกเดินทางได้ทุกช่วงเวลา  ขอเพียงมีตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องรอกรุ๊ป   สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง  


เริ่มต้น 
59,900 บาท/ท่าน 
*ยังไม่รวมภาษีสนามบินประมาณ  11,900.-*

เลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2559
*** ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาล และ Long Weekend โปรดสอบถาม ***


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : wetravelcenter1 |  Phone ID : 0853935550


  Now showing Photo 5, Front Desk    
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (CX) + โรงแรม 3 คืน พัก Holiday Inn Express Brooklyn Downtown  3*
+ อาหารเช้า  + 
รถรับส่งสนามบินโรงแรม (แบบส่วนตัว)


ทำเลที่ตั้งโรงแรม :-

The Holiday Inn Express Downtown Brooklyn is a pet-friendly hotel that is near the Atlantic/Pacific subway station, which also services the Long Island Railroad. Attractions such as the Fulton Street Mall, Long Island University, the Brooklyn Bridge and Prospect Park are just minutes away.   Nested between the historic Park Slope and Cobble Hill neighbourhoods in Brooklyn, New York, this hotel offers convenient services in a great location surrounded by shopping and dining.


FLIGHTS :-

CX 708     Bangkok - Hong Kong         09.25 - 13.05
CX 840     Hong Kong - New York       16.20 - 19.15

CX 845     New York - Hong Kong        00.50 - 05.40
CX 705     Hong Kong - Bangkok         08.40 - 10.40โปรแกรมการเดินทาง :-

วันแรก      กรุงเทพฯ - นิวยอร์ค (อเมริกา)

                 - เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยตนเอง

               - เดินทางสู่ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก (CX)

               - เดินทางถึงนิวยอร์ค  เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก

               - พักที่  Holiday Inn Express Brooklyn Downtown ระดับ 3 ดาว  หรือ เทียบเท่า

               ** อิสระตามอัธยาศัย **


วันที่สอง     นิวยอร์ค - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน

เช้า          - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน 

               - พักที่  Holiday Inn Express Brooklyn Downtown ระดับ  3 ดาว  หรือ เทียบเท่า


วันที่สาม     นิวยอร์ค - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน

เช้า          - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน 

               - พักที่  Holiday Inn Express Brooklyn Downtown  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่       นิวยอร์ค - กรุงเทพฯ

เช้า          - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน 

                 จากนั้นเจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม

                 ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่นำท่านกลับสู่สนามบิน

                - เดินทางกลับสู่ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก (CX)

                - เดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก (CX)

                - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  


ราคา  :-
ราคาแพคเกจทัวร์เริ่มต้น                                      ฿ 59,900.00

ภาษีสนามบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง        ฿   11,900.00  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันออกตั๋ว)

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมค่าภาษีสนามบิน               ฿  71,800.00

(ราคานี้รวมอาหารเช้า)


Remark :-
 - กรณีอยู่ต่อเพิ่ม ท่านละ   3,600 บาท ต่อ คน ต่อ คืน
 - เดินทางพร้อมกัน  2  ท่านขึ้นไปแผนที่โรงแรม :-

ราคาแพคเกจนี้รวม


1.  ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก (CX)  (L Class)
2.  ที่พัก 3 คืน  พัก  Holiday Inn Express Brooklyn Downtown   ระดับ 3  ดาว
3.  อาหารเช้า ณ โรงแรม
4.  ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน (แบบส่วนตัว)

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


1.  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมัน ประมาณท่านละ 11,900.-  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด)
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเห
นือรายการ
3.  ค่าวีซ่าอเมริกา  ท่านละ  9,500 บาท (รวมค่าบริการแล้ว  กรณีให้บริษัทดำเนินการให้)

เงื่อนไข และ หมายเหตุ
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องแสดงตนที่สถานฑูต)

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • แบบฟอร์คำร้อง DS-160  ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • รูป ถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (5 x 5 cm)  อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น) สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของรูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) (กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงิินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่ิมทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 • หลัก ฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี) ธุรกิจ
 • สำเนาใบเปลี่ย่นชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมตัวจริง
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) พร้อมตัวจริง
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) พร้อมตัวจริง
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือ ยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทาง / ออกโดยสำนักงานเขต (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • BOOKING ตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 • ประกันการเดินทางวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท (หรือ 30,000ยูโร)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 07.00–15.00 น. โทรศัพท์: 0 2205 4000
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 07.00-09.00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00น. หรือตามใบนัด
  • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ ที่ทำการไปรษณีย์
  • เว็บไซต์สถานทูต thai.bangkok.usembassy.gov
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์


การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ
 • ราคาแพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ long weekend  งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาพิเศษนี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  กรณีเดินทาง 1 ท่าน  มีค่าพักเดี่ยวสำหรับโรงแรมและตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งและห้องพักจำนวนจำกัด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่โรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม
 • ราคา ตั๋วเครื่องบิน และ ราคาห้องพัก เป็นราคาต่ำสุดของสายการบินและโรงแรม  ซึ่งราคาและจำนวนคงเหลือของที่นั่งและห้องพักในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู๋ตลอดเวลา  โดยจะแจ้งราคา update ให้ทราบเมื่อมีการสอบถามเข้ามา
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
  • โปรดสำรองที่นั่ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
  • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
  • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
  การยกเลิกและการขอคืนเงิน
  • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
  • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
  ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ แพคเกจทัวร์, แพคเกจทัวร์นิวยอร์ค อเมริกา New York America นิวยอร์ค อเมริกา โรงเเรม, ถูก, package tour, travel agent, เเพ็คเกจทัวร์, แพคเกจทัวร์, New York America แพคเกจ นิวยอร์ค 4 วัน 3 คืน เลือกเดินทางอิสระ ตั๋วเครื่องบิน (CX) + โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว + อาหารเช้า + รถรับส่งสนามบินโรงแรม ราคาเริ่มต้นที่ 59,900.- (ยังไม่รวมภาษีสนามบินประมาณ 11,900.-) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที 085-3935550