คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEHANI-DD24 ทัวร์เวียดนามเหนือ ❤ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา นั่งกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บิน Nok Ar (DD) ราคาเริ่ม 12,900.-


  

กำหนดการเดินทาง
10-13 มี.ค./ 17-20 มี.ค./ 31 มี.ค. - 3 เม.ย./ 7-10 เม.ย./ 14-17 เม.ย./ 21-24 เม.ย./ 5-8 พ.ค./ 12-15 พ.ค./ 2-5 มิ.ย./ 16-19 มิ.ย.60

ประเทศ
➣ เวียดนามเหนือ ฮานอย

ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

 

WE  LOVE VIETNAM


ฮานอย ฮาลองเบย์ 


ซาปา กระเช้าฟานซิปัน


4 วัน 3 คืน  บิน  นกแอร์ (DD)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  12,900.-

1


สัมผัสความหนาวที่เวียดนาม กับทริปพิเศษ เที่ยว3เมือง สุดฟิน  ซาปา ฮานอย  ฮาลองเบย์
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ ทุ่งนา และนาขั้นบันได  ซาปา เป็นเมืองตากอากาศบนหุบเขาที่อากาศเย็นสบายทั้งปี  เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีหิมะตก เที่ยวหมู่ชาวเขา ชมนาขั้นบันได วิวแบบพาโนรามา และได้นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีน บนเขาฟานซิปัน  เยือนเมืองหลวงฮานอย 
ช้อปปิ้งจุใจที่ถนน 36สาย  ฮานอย เยือนสุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดี่ยว สู่เมืองฮาลอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ไนท์มาร์เก็ต 
  * พักซาปา 1คืน ฮานอย 1คืน ฮาลอง1คืน  * ฟรี Wifi On BUS  *บริการอาหาร 10 มื้อ
พิเศษสุด กับ บุฟเฟ่ต์เวียดนาม Zen Buffet กับเมนูมากกว่า 100ชนิด
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) ไฟท์เวลาสวย ถึงเช้า กลับค่ำ น้ำหนักกระเป๋า 30 KG เที่ยว4วันเต็ม


 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง :-
 
10-13 มี.ค. 60    13,900
17-20 มี.ค. 60    12,900
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 60    13,900
07-10 เม.ย. 60    14,900
14-17 เม.ย. 60    17,900
21-24 เม.ย. 60    14,900
05-08 พ.ค. 60    15,900
12-15 พ.ค. 60    13,900
02-05 มิ.ย. 60    12,900
16-19 มิ.ย. 60    13,900


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229

Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : wetravelcenter1 |  @wetravelcenter  |  Phone ID : 0853935550

1book now button 2

ราคาแพคเกจนี้รวม


ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินนกแอร์ ,ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , ค่าที่พักโรงแรมรวมทั้งสิ้น 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม , ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 200 บาท ต่อวัน คิด4วัน  800 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทาง7 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 70 กมต่อชั่วโมง
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


เอกสารที่ประกอบการเดินทาง    
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็มเพื่อทำการประทับตราผ่านแดน  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองของท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
เงื่อนไขในการจอง   มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำค้นหา ⇒ WEHANI-DD24 ทัวร์เวียดนามเหนือ ❤ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา กระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บิน Nok Ar (DD) ราคาเริ่ม 12,900.-