คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WENRTT-TG08 - Autumn in Kanto - ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - คามาคุระ - วัดโคโตคุอิน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - กระเช้าไฟฟ้าภูเขา คาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น 6 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 42,900.-


  

กำหนดการเดินทาง
14-19 ต.ค./18-23 ต.ค./ 27 ต.ค.- 1 พ.ย./ 8-13 พ.ย./ 15-20 พ.ย./ 29 พ.ย.- 4 ธ.ค.60

ประเทศ
➣ โตเกียว

ราคาเริ่มต้น
42,900 บาท

 


WE  KANTO  AUTUMN


TOKYO - FUJI - ใบไม้เปลี่ยนสี


คามาคุระ -  กระเช้าคาจิคาจิ


6 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG)

 

ราคาเริ่มต้นท่านละ  42,900.-

2
นมัสการ ”พระใหญ่ไดบุตสึ” และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ “วัดโคโตคุอิน”
สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”
 พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”
ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
ขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขา ”ภูเขาคาจิคาจิ”
อัพเดทแทรนด์แฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่า”
ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสี “กิงโกะ อเวนิว”
อัพเดทแทรนด์แฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

14 - 19 ตุลาคม 2560      43,900.-
18 - 23 ตุลาคม 2560      43,900.-
08 - 13 พฤศจิกายน 2560   42,900.-
15 - 20 พฤศจิกายน 2560   42,900.-
29 พ.ย. - 04 ธ.ค.60            42,900.-  Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : wetravelcenter1 |  @wetravelcenter  |  Phone ID : 0853935550

1


ราคาแพคเกจนี้รวม


1.    ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.    ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
3.    ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.    ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5.    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


1.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2.    ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.    ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.    ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


1.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

2.    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

4.    เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

5.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

7.    ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

8.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

9.    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี

10.    หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.    สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์

12.    เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า

13.    โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม

14.    หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

15.    เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง..

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


เงื่อนไขการชำระเงิน     สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท   
 ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
6.    ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ
สายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.    กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
8.    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำค้นหา ⇒ WENRTT-TG08 - Autumn in Kanto - ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - คามาคุระ - วัดโคโตคุอิน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - กระเช้าไฟฟ้าภูเขา คาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น 6 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่ม 42,900.-